is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moter is gebleven ook nadat moer nauwkeurige metingen van don omtrok dor aarde een uitkomst hadden opgeleverd die iets van de vroeger verkregene verschilt.

Overigens is het verschil tussehen het gewicht van eon kilogram en dat van 1 dm3 water van 4° zoo gering, dat wij er in alle gevallen die in dit boek ter sprake komen, van kunnen afzien.

£ 83. Homogene en niet-liomogene lichamen. Soortelijk

ijt \\ i< lit. hen lichaam of oen stof heet homogeen, wanneer de eigenschappen ervan in alle punten dezelfde zijn, of, juister gezegd, wanneer kleine doelen van gelijk volume en gelijken vorm en stand, op verschillende plaatsen uit liet lichaam genomen, geheel in eigenschappen overeenstemmen. Vloeistoffen en gassen kunnen in den regel als homogeen beschouwd worden, eveneens gekristalliseerde vaste lichamen. Hij hout verraadt zich het gemis aan homogeniteit al hij oen ruwe waarneming; glas en metalen zijn veel meer homogeen, maar volkomen zijn ook deze stoffen het nooit, daar hij do bewerkingen die zij ondergaan hebben, do oppervlakkige lagen andere eigenschappon hebben aangenomen dan do dieper gelogen doelen.

Hij stoffen die homogeen zijn, of die men als zoodanig beschouwt, verstaat men onder het soortelijk of specifiek gewicht het getal dat aangeeft hoeveel maal een zeker volume van de stof meer weegt dan een gelijk volume van een bepaalde stof, waarmee alle andere vergeleken worden. \ oor deze laatste stof wordt meestal water van 4 ('. gekozen en men kan dus zeggen: het soortelijk gewicht van een stof geeft, in grammen uitgedrukt, het gewicht aan van 1 cm3 van die stof.

S 84. Verband tussehen de grootte van krachten en de snelheid die /ij aan een lichaam geven. Men kan op verschillende wijzen do grootte van een kracht beoordeolen terwijl zij een lichaam in beweging brengt. Wij kunnen b.v. oen lichaam over eon horizontaal vlak voorttrekken door tusschenkomst van eon spiraalveer; de uitrekking daarvan is dan op elk oogenblik een maat voor de kracht die op t lichaam werkt. Of wij kunnen bij geëlectriseerde voorwerpen eerst, terwijl zij in rust worden gehouden, do krachten meten, die zij op verschillende afstanden op

fhH