is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elkaar uitoefenen en dan, terwijl zij zich bewegen, uit hun afstand tot do grootte van de kracht besluiten. Meu heelt nl. allen grond om zich voor te stellen dat, bij allo snelheden die het ons mogelijk is hun te geven, do werking tussehen twee bepaalde geëlectriseerdo lichamen alleen van hun betrekkelijke!) stand afhangt.

Door nu op eon zelfde lichaam nu eens deze dan eens die kracht te laten werken, en telkens zoowel de grootte van de kracht als de snelheidsverandering van liet lichaam te bepalen, heeft men do volgende wet loeren kennen.

I. Werken achtereenvolgens verschillende krachten op een lichaam , maar elke kracht gedurende eenigen tijd in dezelfde richting en met dezelfde grootte, dan zijn de snelheden die zij in de tijdseenheid aan het lichaam geven, d.w.z. de versnellingen, evenredig me! de krachten.

Overeenkomstig deze wet moeten de verschillende waarden die do versnelling g van eon vallend lichaam op hot «tardopporvlak hoeft (4; (»3), hieraan worden toegeschreven, dat een lichaam op de oene plaats sterker, op de andere zwakker door de aarde wordt aangetrokken. Het gewicht van hetzelfde lichaam zou dan ook ongetwijfeld aan dezelfde spiraalveor nabij de polen eon iets grootore uitrekking geven dan nabij den ;^equator.

Xu wij do bovenstaande wet hebben leeren kennen is het duidelijk dat de beide in £ 82 genoemde opvattingen niet met elkaar in strijd zijn.

§ 85. Invloed van de hoeveelheid stof die in beweging gebracht moet worden. Ken tweede niet minder belangrijke wet is de volgende.

II. II anneer een zelfde kracht, steeds zonder in richting of grootte te veranderen, achtereenvolgens op verschillende lichamen werkt, is de snelheid die deze in de tijdseenheid krijgen omgekeerd evenredig met de hoeveelheid stof die zij bevatten.

Bestaan de lichamen die men niet elkaar vergelijkt, uit dezelfde zelfstandigheid, b.v. beide uit koper, dan is de hoeveelheid stof die zij bevatten klaarblijkelijk evenredig met het volume, en, daar elke cm' even veel weegt, ook

jfj5