is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De formule (14) kan ook geschreven worden inden vorm

K= <i ni.

Past men nu deze betrekking toe op een vallend lichaam, dan wordt A het gewicht van het lichaam, dat wij /'zullen noemen, terwijl ,, de vroeger besproken versnelling g wordt.

usschen de getalwaarden van het gewicht en de massa hebben wij dus de betrekking

P (15)

Wanneer tusschen de eenheden van kracht en massa het boven aangegeven verband bestaat, zullen wij zeggen dat die eenheden bij elkaar passen". [)it is nog op verschillende wijzen mogelijk, b. v. aldus:

a Tijdseenheid de seconde, lengte-eenheid de nieter, eenheid van kracht het gewicht van een kilogram. De eenheid van massa is nu niet de hoeveelheid stof in een kilogram, want als men dit laat vallen, ziet men dat «le eenheid \an kracht er met een versnelling 1, maar een versnelling// (9,81) aan geeft. Als een kracht, gelijk aan < gewicht jan een kilogram, werkte op een massa,q maal

,°o 1,ls (ll(' van (V» kilogram, zou een versnelling

1 ontstaan; dc> laatstgenoemde hoeveelheid stof moet (lus als massa-eenheid worden gebezigd. Dit blijkt ook uit

<«e formule (lo), daar P // moet zijn, als 1 zal

worden.

(>. Eenheden van tijd en lengte als boven, massa-eenheid de massa van een kilogram. Dooreen eenvoudige redeneeri,.<>f, men wil, door «Ie formule (15), vindt men dat als eenheid van kracht nu genomen moet worden een kracht

V'l "T, l>mer 18 <liU1 lu>t -('wicht van een kilogram .Natuurlijk kan men ook als eenheden onderdeden of

veelvouden van de hier genoemde bezigen zonder iets aan <1(11 aard \an het stelsel eenheden te veranderen.

Kr is <'.,'"ii omstandigheid waarom het de voorkeur verdient de eenheden op de onder b aangegeven wijze te kiezen De massa van een dm» water is nl. dezelfde op , e. Pl«^sen van de aarde. Worden dus de eenheden op de tweede wijze gekozen, dan werken alle natuurkundigen

f'ï