is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de weerstand nog kleiner zijn dan het gewicht. Bij dit laatste lichaam is derhalve, als hot de snelheid v heeft, de toeneming van de snelheid nog niet opgehouden.

Eveneens kan men aantoonen dat van twee lichamen die dezelfde grootte en gedaante, maar verschillend gewicht hebben, het zwaarste de grootste eindsnelheid krijgt.

Men zal nu inzien waarom voorwerpen als een blad papier, een veer, een sneeuwvlok, een valscherm zoo langzaam dalen, terwijl een zware metalen kogel in de lucht zich op weinig na volgens de wetten van den vrijen val beweegt.

Een middel om het oppervlak van een lichaam te vergrooten is de verdeeling in van elkaar gescheiden stukken; daardoor komen nl. nieuwe oppervlakken bij liet oorspronkelijke. Verdoelen wij dus van twee gelijke lichamen het eene in kleine deelen en laten wij deze op eenigen afstand van elkaar gelijktjjdig vallen, dan zal de beweging veel langzamer gaan dan de val van liet lichaam dat onverdeeld is gebleven. Een klein lichaam krijgt derhalve een kleinere eindsnelheid dan een groot lichaam van dezelfde stof.

Wij kunnen dit ook begrijpen door op te merken dat, wanneer van een lichaam alle afmetingen 2 maal kleiner gemaakt worden, het gewicht 8 maal, maar het oppervlak slechts 4 maal kleiner wordt.

Zeer kleine lichaampjes krijgen maar een geringe eindsnelheid. Toch zouden zij in rustige lucht altijd vallen. Er zijn evenwel altijd stroomende bewegingen in de lucht, b.v ton gevolge van temperatuurverschillen, en zoodra nu do eindsnelheid die een lichaampje in stilstaande lucht krijgen zou, kleiner is dan de snelheid der luchtstroomingen, zal het lichaampje een speelbal van deze laatste zijn; het zal, nu her- dan derwaarts gaande, blijven zweven. Dit is het geval met de tallooze stofjes die op den weg van een zonnestraal in de lucht zichtbaar worden.

at hier van den weerstand in de lucht gezegd werd, geldt ook van den weerstand in vloeistoffen. Deze is, onder overigens gelijke omstandigheden, grooter dan die van de lucht; een klein lichaampje zal dus gemakkelijker in water dan in lucht zweven. Fijn verdeelde neerslagen bezinken soms in het geheel niet. § 96. O rootte van den weerstand. Bij zeer kieiuo snelheden u

¥