is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fm

S 111. moieKiiieii en atomen. Keeds voor vele eeuwen werd door sommige wijsgeer en ondersteld dat de lichamen der natuur, al schijnen zij ons volkomen homogeen, uit een groot aantal geheel van elkaar gescheiden zeer kleine deeltjes zijn samengesteld. Dit denkbeeld is van groote waarde, daar wij ons nu kunnen voorstellen dat bij de veelvuldige veranderingen der stof die kleine deeltjes zelf niet veranderen, en alleen hun onderlinge ligging wordt gewijzigd. \ an de volumevermindering van een lichaam door samendrukking of afkoeling, de verdichting van een gas tot een vloeistof, de vermenging van gassen en vloeistoffen, de oplossing van een vast lichaam in water kunnen wij ons een bevredigend denkbeeld vormen, zoodra wij ons voorstelllen dat, wegens de tusschenruimten tusschen de kleine deeltjes, een toenadering daarvan en een wederkeerig doordringen van twee lichamen mogelijk is. Eveneens verliest de verbinding van waterstof en zuurstof tot water veel van liet wonderbaarlijke dat zij eerst voor ons heeft, wanneer wij in onze verbeelding in het water kleine deeltjes waterstof en zuurstof naast elkaar zien liggen.

Dat liet beeld dat wij ons zoo van de verschijnselen vormen, in hooge mate met de werkelijkheid overeenstemt, blijkt uit de vele tot in bijzonderheden afdalende verklaringen waartoe het geleid heeft, en uit de bevestiging van sommige voorspellingen der molekulaire theorieën. Vele natuurkundigen hebben dan ook aan de verdere ontwikkeling daarvan gewerkt; zij zijn daarbij zelfs tot een schatting over aantal en grootte van de kleinste deeltjes der lichamen gekomen. Daar volgens deze schatting in elk lichaam, in een ruimte veel kleiner dan een kubieke millimeter, billioenen deeltjes aanwezig zijn, is het niet te \ erwonderen dat wij deze niet elk afzonderlijk kunnen waarnemen.

De scheikundigen geven den naam van elementen of grondstoffen aan zelfstandigheden die zij niet in staat zijn in andere te ontleden. Men kan zich voorstellen dat elke zoodanige stof uit een zeer groot aantal aan elkaar gelijke deeltjes bestaat; men geeft daaraan den naam van atomen,