is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en neemt evenveel verschillende soorten van atomen aan, als er grondstoffen zijn. De groepen tot welke de atomen zich bij de vorming van verbindingen vereenigen, en die als de kleinste deeltjes van deze verbindingen te beschouwen zijn, worden molekulen genoemd. Het is denkbaar dat deze molekulen zich tot grootere groepen aaneensluiten, die bij sommige verschijnselen als individuen optreden; trouwens, de fijnere molekulaire bouw van verreweg de meeste lichamen is ons onbekend.

Wij zullen onder molekulen of deeltjes der lichamen die kleine stofmassa's verstaan, welke bij de verschijnselen waarover wij spreken, elk een zelfstandige rol spelen.

§ 112. Molekulaire krachten. Bewegingen van de kleine deeltjes. De samenhang (cohaesie) tusschen de verschillende deelen van eenzelfde lichaam wijst ons op aantrekkende krachten die door gelijksoortige molekulen op elkaar worden uitgeoefend, terwijl uit het verschijnsel der aankleving (adhaesie), dat men b.v. opmerkt als een glazen staaf met water bevochtigd is, blijkt dat ook tusschen ongelijksoortige deeltjes zulke krachten werkzaam zijn. Het ontstaan van een scheikundige verbinding doet ons besluiten tot aantrekkingen tusschen de atomen, en het zal ons later blijken dat soms ook afstootende krachten tusschen de deeltjes van een lichaam in het spel zijn.

Bij verschillende verschijnselen, zooals b.v. de vermenging van twee stoffen, is het onmiddellijk duidelijk dat er een plaatsverandering van de molekulen is, en naderhand zullen wij gronden leeren kennen om ook aan de deeltjes van een lichaam dat in zijn geheel in rust is, bewegingen, zelfs met groote snelheid, toe te schrijven. Zoo stellen wij ons elk lichaam voor als een stelsel van tallooze stoffelijke punten die zich, evenals de lichamen van het zonnestelsel , onder den invloed van hun wederkeerige krachten bewegen.

Van een grondige kennis dezer bewegingen is men intussehen in verreweg de meeste gevallen nog ver verwijderd en bij de ingewikkeldheid van de verschijnselen kan dat ook niet anders. Gelukkig kan men veelal de verschijnselen

jHl