is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te

verplaatsing van haar aangrijpingspunt te letten; het een met het ander in verband brengende, is men ertoe gekomen, een grootheid in te voeren, waaraan men den naam van arbeid geeft en die voor de hedendaagsche natuurkunde van veel belang is.

Wy zullen zeggen dat wij een arbeid verrichten, of een arbeid doen, en wel „op het lichaam" waarop wij werken zoodra het aangrijpingspunt der kracht zich in de richtinq ran de kracht verplaatst, Voorloopig stellen wij ons voor dat, zooals in de bovengenoemde voorbeelden, waarineen arbeid gedaan wordt op het gewicht dat wij opheffen on de spiraal veer de slede of de gasmassa, de kracht voortdurend dezelfde richting heeft en de beweging rechtlijnig, in de richting van de kracht, is. Ook zullen wij vooreerst aannemen dat de kracht een standvastige grootte heeft.

Be grootte van den arbeid stellen wij nu evenredig zoowel met de grootte van de verplaatsing, als met de grootte van de kracht; na dit aangenomen te hebben kunnen wy ,n elk geval den arbeid door een bepaald getal voorstellen, wanneer wij eerst nog de eenheid van arbeid hebben gekozen.

Wij kiezen daarvoor den arbeid dien wij verrichten wanneer wij een kracht 1 uitoefenen en het aangrijpingspunt over een afstand 1 voortgaat.

Daaruit volgt onmiddellijk dat, wanneer de kracht K eenheden en de verplaatsing .v lengte-eenheden bedraagt de arbeid door het product Ks wordt voorgesteld I)e' arbeid zou nl de waarde 1 hebben, wanneer de kracht juist de krachtseenheid en de weg van het aangrijpingspunt de lengte-eenheid was. Bijgevolg moet, wegens de vooropgestelde evenredigheid van den arbeid met kracht en weï de arbeid K eenheden zijn, wanneer do kracht K is en de verplaatsing = 1 blijft, en Ks eenheden, wanneer/ter-

lldet n ,r K iS' de doorIo°P™ weg , eenheden bedraagt. De aldus gevonden formule voor den arbeid

, ... A = Ks

brengen wy ,n korte woorden over door te zeggen- de

arbeid is het product van kracht en af gelegden weg.