is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer men zich voorstelt dat het lichaam den arbeid waartoe het in staat is, in zoo korten tijd verricht, dat in dien tijd de bedoelde kracht geen noemenswaarde snelheidsverandering kan teweegbrengen. Wij kunnen b.v. lipt arbeidsvermogen van een lichaam beoordeelen naar de dikte van een plaat die liet kan verbrijzelen. Legt men die plaat horizontaal en laat men er een kogel op vallen, dan hangt liet al of niet verbrijzelen van de plaat alleen van de snelheid af, waarmee hij door den kogel wordt getroffen, maar niet van den invloed van de zwaartekracht gedurende den korten tijd waarin de werking afloopt.

Iets anders is het natuurlijk dat het arbeidsvermogen van beweging op zeker oogenblik afhankelijk is van krachten die vóór dat oogenblik op liet lichaam gewerkt hebben, en dus invloed op de snelheid hebben gehad.

\\ ij wijzen er eindelijk op dat de kinetische energie onafhankelijk is van de richting der beweging.

Een kogel b.v., die een bepaalde snelheid heeft, zal dezelfde uitwerking op een plaat hebben, onverschillig of hij zieli in de eene of de andere richting beweegt, als wij altijd de plaat zoo houden dat hij loodrecht getroffen wordt.

W ij kunnen nu de formule (2) ook uitbreiden tot het geval van een stelsel lichamen of stoffelijke punten die zich, elk met zijn eigen snelheid, bewegen. Zijn de massa's i, 21 enz., en de snelheden, die allerlei verschillende richtingen kunnen hebben, vt, v2, enz., dan kan het eerste stoffelijke punt, voor zijn beweging is uitgeput, een arbeid hini vi' verrichten, het tweede een arbeid ^tn2v22, enz. De som

A = a ml + ^ ni2 v22 enz.,

waarvoor wij ook schrijven

A — 2 i m v'1 (5)

stelt dus het arbeidsvermogen van beweging van het gelicele stelsel voor.

s 117. Arbeidsvermogen van veerkrachtige vaste lichamen. Kr werd reeds herhaaldelijk van den arbeid gesproken, dien een uitgerekte draad of een uitgerekte spiraalveer kan ver-

12

k