is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fl2É

niet toe doet, welke tusschenstanden het lichaam inneemt, en welke toestanden het medium doorloopt. Wat dit laatste betreft, merken wij op dat men zich de zaak zoo moet voorstellen, dat bij eiken stand van het lichaam een bepaalde toestand van de middenstof behoort.

ken ander punt dat aandacht verdient, is de keus van het vlak 1 tot waartoe wij liet lichaam lieten dalen. Daar die keus onbepaald is, en men b.v. in plaats van het blad van de tafel waarboven een proef genomen wordt, den vloer van het vertrek of een nog lager liggend vlak kan nemen, bestaat ook een onbepaaldheid in de waarde van het arbeidsvermogen U. Dit is ook natuurlijk, daar deze grootheid den arbeid voorstelt dien het medium kan verrichten bij de beweging tot de vastgestelde grens, evenals men ook bij een spiraalveer telkens den arbeid in betoog kan vatten, die bij de samentrekking, niet tot den toestand van geheele ontspanning, maar tot een zekere vastgestelde lengte verricht wordt.

Men zou liet vlak V zelfs zoo kunnen kiezen, dat liet lichaam er lieneden kan komen. In dat geval zou men den afstand van liet lichaam tot dat vlak als een negatieve grootheid moeten beschouwen en onder het arbeidsvermogen van plaats het product van het gewicht met dien negatieven afstand moeten verstaan. Dat nu het bedrag van het „arbeidsvermogen" negatief is, moge wat vreemd klinken, er is in zooverre niets tegen, dat werkelijk wanneer het lichaam beneden het vlak I' is, de zwaartekracht bij verplaatsing tot in dat vlak een negatieven arbeid kan doen. Ook blijft bij de laatstgenoemde keus van het vlak de stelling doorgaan, dat bij elke verplaatsing, naar boven of beneden, de arbeid der zwaartekracht gelijk is aan de (naar de regels der algebra berekende) vermindering van het arbeidsvermogen van plaats.

In de volgende § § zal het begrip van het arbeidsvermogen van plaats, of, zooals uien het ook noemt, van de potentieele energie, nog tot eenige andere gevallen worden uitgebreid ; dat daarbij veel van het bovenstaande met geringe wijziging herhaald zou kunnen worden, zal men gemakkelijk inzien. Nu wijzen wij er nog op, hoe men, in aansluiting