is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwijls min of meer in het onzekere laten. Het ligt b.v. \ ooi de hand, aan te nemen dat, wanneer een veerkrachtig lichaam wordt uitgerekt of gebogen, vooral het arbeidsvermogen van plaats der op elkaar werkende molekulen is % eianderd, maar allicht is hierbij toch ook de kinetische energie van de deeltjes niet geheel dezelfde gebleven. Evenzoo mogen wij, daar alles voor de meening pleit dat de warmte in een molekulaire beweging bestaat, ons wel voorstellen dat bij verhooging van temperatuur vooral de kinetische energie van do deeltjes toeneemt, maar moeten wij toch niet vergeten dat wegens de uitzetting van het lichaam de elkaar aantrekkende molekulen ook een grooter arbeidsvermogen van plaats hebben gekregen.

c. Met het oog op de verschillende opvattingen waarvan men zich kan bedienen, vestigen wij nog eens de aandacht op een lichaam A dat over een ruw horizontaal vlak li voortschuift en door do wrijving tot rust komt. Let men alleen op de beweging van het lichaam in zijn geheel, zonder aan de ontwikkelde warmte te denken, dan kan men zeggen dat de kinetische energie van het lichaam % erandert met een bedrag, gelijk aan den negatieven arbeid van de wrijving die het van het vlak ondervindt. Daarentegen krijgt het vlak H, wanneer wij het vast houden, geen kinetische energie, en de kracht die het lichaam A erop uitoefent, doet dan ook geen arbeid, daar de punten waar die kracht aangrijpt (nl. de punten van B) zich niet verplaatsen. Hij deze opvatting zou men dus moeten zeggen dat liet gezamenlijke arbeidsvermogen kleiner wordt, en dit hangt hiermee samen, dat wel is waarde lichamen gelijke en tegengestelde krachten op elkaar uitoefenen, maar dat deze hier geen gelijke en tegengestelde arbeiden verrichten, en wel omdat de aangrijpingspunten van de eene kracht zich wel en die van de andere zich niet verplaatsen.

Dat in werkelijkheid geen arbeidsvermogen verloren gaat ziel men eerst in, wanneer men op de ontwikkelde warmte let. \\ il men zich deze nu als een molekulaire beweging ■\ ooistellen en inzien op welke wyze die beweging in inten-

fwi