is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|"(6o

men kan b.v. op de in § 158 besproken wijze een kracht naar een punt buiten het lichaam overbrengen.

Ook meer dan twee evenwijdige krachten kunnen, wanneer hun algebraïsche som niet 0 is, tot een enkele resultante worden vereenigd. Daartoe stelt men de eerste kracht samen met de tweede, de daardoor verkregen resultante met de derde kracht, en/.., altijd volgens de boven gegeven regels. In Fig 114 b.v. is C R de resultante van A P, li Q en D S. Men vindt dezelfde resultante, in welke volgorde men de krachten ook met elkaar samenstelt.

Zijn de gegeven evenwijdige krachten niet alle naar dezelfde zijde gericht, dan kan men eerst de krachten vereenigen, die de eene, en vervolgens die, welke de andere richting hebben. Ten slotte kan men de verkregen resultanten met elkaar samenstellen.

Hoe men een kracht in twee of meer andere daaraan evenwijdige kan ontbinden, kan men gemakkelijk uit het bovengezegde afleiden. Zijn in Fig. 112 behalve de kracht C R de aangrijpingspunten A en li van de componenten

gegeven, dan wordt de grootte daarvan bepaald door de vergelijkingen

7i n ac

AP=A JiXCR en B Q = A 11X CH Om (Fig. 114) de kracht CR te ontbinden in drie andere, die in de punten A, II en I), met C in een plat vlak liggende, aangrijpen, zoekt men het snijpunt E van A Cen B D, en ontbindt vooreerst C R in een kracht in A en een tweede in A', daarna deze laatste in li Q en I) S. Op deze wijze kan de en. die door een irnwicht. waarmnnoon

druk bepaald worden, die door een gewicht, waarmee een op een glad horizontaal vlak staande drievoet wordt belast, in elk steunpunt wordt teweeggebracht.

Zijn er meer dan drie steunpunten, dan wordt het vraagstuk, zooals men zal bemerken, onbepaald; juister gezegd, men moet dan, om den druk in elk punt te leeren kennen, andere beschouwingen (over de vormveranderingen) te hulp roepen.