is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punt of in rust blijven, öf niet standvastige snelheid in een rechte lijn voortgaan.

I )it geldt b.v. van het massa-middelpunt van het geheele zonnestelsel, ten minste als men mag aannemen dat het stelsel van buiten geen merkbare krachten ondervindt.

b. Wordt een stok schuin naar boven geworpen, dan beschrijft het zwaartepunt een parabool, terwijl het lichaam bovendien om dat punt kan draaien. De parabolische beweging van het zwaartepunt blijft bij een granaat bestaan, wanneer hij in de lucht uiteenspat, althans zoolang geen van de brokstukken den grond bereikt.

c. Wij kunnen wel de deelen van ons lichaam door inwendige krachten ten opzichte van elkaar bewegen, maar ons zwaartepunt kunnen wij alleen verplaatsen met behulp van uitwendige krachten (§ 81).

Als iemand op een volkomen glad horizontaal vlak uitgleed, zou zich zijn zwaartepunt langs een verticale lijn verplaatsen.

d. hen koppel dat op een vast lichaam werkt, heeft geen invloed op de beweging van het zwaartepunt. Is het, lichaam eerst in rust, dan kan liet door een koppel alleen een wenteling om een as door het zwaartepunt krijgen.

Bewijs van do boven vermelde stolling. Nemen wij drie rechthoekige coördimultassen aan en noemen wjj de coördinaten van hot eerste puntxl} die van liet tweede x2, ij2i c2) enz., do coördinaten eindelijk van liet zwaartepunt x, y, ■/.. Dan is (verg. § 16!»)

P x =i>l a-, -fy<2 x2 + enz.,

waarvoor men wegens do evenredigheid van do gewichten met de massa's ook mag schrijven

hx = mi, -j- «i2 x2 + enz.,

als door ///j, ///2, enz. do massa's van do stoffelijke punten worden voorgesteld en door M die van het geheelo stelsel.

Deze vergelijking dient mot de andere, dio oji de //- en de c-as betrekking hebben, ter bepaling van do ligging van het zwaartepunt.

De vergelijking geldt voor elk oogenblik. Daaruit volgt dat tusschcn do

aangroeiingen en rfx van de verschillende coördinaten ineen

oneindig kleinen tijd <11 do betrekking

M (lx — m 1tlxl -f m, d xt -f- enz.

fr['t