is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde voor het erewacht is, blijkens hot in §§ 157 on 172 gezegde, dat de algebraïsche som der momenten ran de krachten ten opzichte ran de as 0 moet zijn.

Het juk van een balans is een gehjkarmige hefboom met een horizontale as. In den even wichtsstand moet het zwaartepunt vertikaal beneden die as liggen, wil het evenwicht stabiel zijn. Worden de beide armen met gewichten belast, die een weinig van elkaar verschillen, dan neemt de balans een schuinen stand aan, waarbij het overwicht evenwicht maakt mot het gewicht van het juk. Met dit gewicht wordt derhalve hot overwicht vergeleken.

Zij in Fig. 1:56 O de draaiingsas, C het zwaartepunt van liet Pij*. 136. iuk ' tenvjj' <le schalen in A en B

den afstand van Als er op een dei-

zal er weer wordt door

zjjn opgehangen, /ij verder 1' het gewicht van elk der schalen met de zich daarop bevindende gcljjice gewichten, en (J hot gewicht van het juk. Stel eindelijk dat A, 0 en li in een rechte ljjn liggen, en wel zoo dat A O — O li = /, zoodat do balans geljjkarmig is, terwijl OC=h

van het zwaartepunt tot do draaiingsas voorstelt, n «lor schalen een klein overwicht j> wordt gebracht, evenwicht zjjn bij een uitwijking <p, die bepaald

1' '

tg* = /,r/

of bij benadering (Jj 'i2)

_]>' 'p = hQ

De gevoeligheid die

J 1. T

15HÜIW uir uuur ut* Mjriiouaing: van w 011 o won t

gemeten, is dan onafhankelijk van de belasting I'. Zij neemt toe als h kleiner wordt. Dikwijls kan men mot een rogelschroefje h 011 daarmee de gevoeligheid veranderen. Ook vergrooting van / zou do gevoeligheid doen toenemen, indien niet bij verlenging van liet juk ook het gewicht Q grooter werd. Zelfs neemt (J