is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ƒ'//

richting draaien, dan bezigt men een gekruisten riem (Fig. 147).

b. Hij evenwijdige assen kunnen ook cilindervormige, en hij assen die elkaar snijden (Fig. 148), kegelvormige urijcini/sraderen worden gebezigd. De elkaar aanrakende oppervlakken daarvan moeten ruw genoeg zijn om de eene schijf door de andere te doen meevoeren.

r. Moet een aanmerkelijke weerstand worden overwonnen of

Wil IllOTl yioli irolinnl ir/n»

wil men zich geheel verzekeren van een bepaalde verhouding der hoeksnolheden, dan bezigt men tandraderen. Fig. 14!) stelt (>011 paar dergelijke raderen voor, die op assen loodrecht op het vlak der teekening zjjn bevestigd. Daar in denzelfden tijd van heide raderen even veel tanden

door de verbindingslijn der middelpunten gaan, zijn de hoeksnelheden omgekeerd evenredig niet het aantal tanden.

Raderen niet weinig tanden heeten rondsels.

7 i. 1 1 1 1 •• i i

J)e tanden kunnen ook hij liet eene rad aan de binnenzjjde zijn aangebracht, zooals in Fig. 150. In dat geval hebben de assen dezelfde draaiingsrichting, terwijl zij in het geval . van Fig. 149 in tegengestelde richting draaien. Dij assen die elkaar snijden, worden let/el raderen aangebracht. Een denkbeeld daarvan krijgt men, w anneer men zich de afgeknotte kegels van Fig. 148 voorzien denkt van uitstekende ribben, langs beschrijvende lijnen loopende.

\ oor een behoorlijke werking van de raderen is de gedaante der tanden niet onverschillig;

de 11WW'fl\ 11II(11 o'O llPsM'liniiw iiKrnii <)in

o n

bepaald kan worden , moeten hier evenwel achterwege blijven. Alleen zjj nog opgemerkt dat men steeds zorg draagt, dat op eenzelfde oogenblik meer dan één paar tanden met elkaar in aanraking zijn.