is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tand van het rad, waaruit men gemakkelijk afleidt dat een tand in de plaats van een volgenden moet komen; heeft derhalve het rad n tanden, dan krijgt het een hoeksnelheid, n maal kleiner dan die van de schroef. Men kan dus op deze wijze een snelle beweging in een veel langzamere omzetten. Dit wordt o. a. toegepast ten einde het aantal omwentelingen van een snel draaiende as te nieten.

§ 181. Middelen om een verbinding tussclien twee deelen van een werktuig tot stand te brengen of' op te heffen. Als

voorbeelden daarvan kunnen de volgende inrichtingen dienen.

(i. Men kan l>jj een stel tandraderen de as van het eene op zoodanige wijze verplaatsbaar maken, dat men naar willekeur de tanden van de raderen in elkaar kan doen grjjpen, of buiten eikaars bereik brengen Op dezelfde wijze kan bij een tandrad en een schroef worden gehandeld.

In Fig. 155 vindt men een inrichting voorgesteld 0111 do bewoging van de as A over te brengen op do as li door middel van tuasehonraderen. In don vol geteekenden stand van deze laatste werken er twee tusschonraderen en krijgen beido assen tegengestelde draaiingsrichting. In den gestippelden stand werkt or slechts één tusschenrad en wordt do draaiingsrichting van B dezelfde als die van A. In een tusschoiigelegen stand is do verbinding van de assen opgeheven. De overgang van den eenen stand naar den anderen kan worden verkrogen door draaiing van het stel tusschenraderen om een as C.

Men kan ook twee assen die in eikaars verlengde liggen met elkaar in verbinding stellen. Men brengt daartoe op de naar elkai ir toegekeerde uiteinden schijven aan , waarvan de eindvlakken loodrecht oj» de assen staan. Deze schijven zijn van tanden voorzien , die, als zjj in elkaar grijpen, de eene as met de andere

flH