is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar koert na een zekere periode weer dezelfde kinetische energie terug. Voor zulk een periode moet dus A = li-(- Czijn.

Het nuttig effect is des te grooter naarmate ^ grooter is.

Voor korte tijden behoeft volstrekt niet .4 = li -)- C te zijn. I)e te overwinnen weerstanden kunnen aanmerkelijk in grootte wisselen, en wanneer men in het oog houdt dat de zuiger een zeer veranderlijke snelheid heeft, is het duidelijk dat de beweegkracht in gelijke tijdsdeelen niet denzelfden arbeid verricht. Gedurende korte tijden zal derhalve de kinetische energie uiet standvastig zijn. Om nu de daaruit voortvloeiende snelheidsveranderingen zoo klein mogelijk te maken, verbindt men aan de werktuigen een groote massa, die mede in beweging gebracht moet worden. Het is nl. duidelijk dat aan een zelfde vergrooting of verkleining van het arbeidsvermogen van beweging bij een groote massa een kleinere snelheidsverandering zal beantwoorden dan bij een kleine.

Aan de bedoelde massa wordt de vorm gegeven van een wiel met zwaren rand, dat op een der wentelende assen is aangebracht. Dit vliegwiel kan, eenmaal in beweging zijnde, bij een tijdelijke vermeerdering van li of vermindering van A uit zijn voorraad arbeidsvermogen energie afstaan aan de overige deelen van de werktuigen.

Wij merken hier nog op dat men de werking van een werktuig dat bestemd is om arbeid te verrichten, beoordeelt naar den arbeid dien het per tijdseenheid doet. Men spreekt van een werktuig van 1 Watt wanneer de arbeid 1()7 ergen per seconde, en van 1 paardekracht, wanneer hij 75 kilogrammeter per seconde bedraagt. Daaruit kan men afleiden dat een paardekracht inet 736 Watt overeenstemt

§ 184. Arbeidsvermogen van een wentelend lichaam. Phjsische ot' samengestelde slinger. Als bij een draaiend lichaam de verdeeling der massa ten opzichte van dc as van wenteling gegeven is, kan men door wiskundige berekening voor iedere hoeksnelheid de kinetische energie bepalen. Zelfs behoeft deze berekening maar voor één hoeksnelheid

ƒ#/