is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jiS7

Verder vindt men gemakkelijk voor de vertioalo stijyiny van het zwaartepunt, als O Z = l is,

/ (1 — cos <p) = 2 I sin- J gn,

waarvoor men mag schrijven

i' <!'-■

Stelt men het gewicht door P voor, dan is dus het arbeidsvermogen van plaats

hP'f'

meer dan in den evenwichtsstand, en do wet van hot behoud van arbeidsvermogen vereischt dat de soin

U''r + hQ('^y (8)

voortdurend dezelfde waarde heeft.

Dit is nu inderdaad liet geval, wanneer do slinger onkolvoudige schommelingen met een bepaalde periode T uitvoert, d. w.z. wanneer rp op dezelfdo wijze van den tijd afhangt als de afstand 6* bij de in §54, c en d beschouwdo beweging. In dit geval heeft inen nl„ als a de amplitudo is,

(p = a cos ^2 71 !r +1>) (9)

011 (§ 40, f)

</ </> '2 ji a . / t \

at ('O)

►substitueert men deze waarden in (8), dan komt in den eenen term cos2 ( 2 71 'T +p ) en in den anderen sin

2 (2 71 T 1>S)' D°

soin wordt

onafhankeljjk van» den tjjd, wanneer deze tweede machten

gelijke coëftieienten hebben. Dit geeft do voorwaarde Fig. 165.

T—yJ-ï,

of

l'Jndoljjk vindt men de vergelijking (4) door to bodenkon dat & = J T is.

I). Duiden wij met Z, Al en A, de assen aan, die (Fig. 165) door het zwaartepunt Z en door do daarmee op een rechte lijn liggende punten Ai eu A2, loodrecht op hot vlak van do teekoning gebracht worden, en zij ZA.=d,, ZA,—d„,

M de massa en <J het traagheidsmoment van den slinger ten opzichte van Z. Dan is dat ton opzichte van Al gelijk aan Q -j- M, d2 en dat met betrokking tot Ai gelijk aan QMdt%. Blijkens (4) zijn de schommeltijden, wanneor de