is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slinger eerst aan Al en vervolgens aan A,2 wordt opgehangen, „ * /Q + ifdt* „ * /y-|- Md,''

2=;rV '

Is 1111 0, = dan heeft men

Q + Md^ Q+Md^

<h dt '

waaruit volgt, als wij onderstellen dat dl en d„ niet gelijk zijn,

Q = Mdl d.,

011 dus, daar 1' = <j M is,

», »,.»ysï.

lliormeo is het omtrent den reversieslinger gezegde bewezen.

c. liet verdient opmerking dat de boven onder a gevolgde methode in vele andere gevallen kan worden toegepast, waarin oen lichaam of een stelsel van lichamen om een evenwichtsstand kan schommelen. Stel dat de afwijking uit dezen stand door een enkele grootheid tp (die va" verschillenden aard kan zjjn) bepaald kan worden en dat de omstandigheden zoo zijn, dat men, hetzij voor eindige, hetzij alleen voor oneindig kleine waarden van die grootheid, voor de potentieele energie mag schrijven

i -4 r

en voor de kinetische

Y

" \dt/ '

waarin A en li standvastige grootheden zijn. De som van dezo uitdrukkingen moet constant zjjn, wat werkelijk liet geval is, wanneer <p door de vergelijking (9) wordt voorgesteld, en do schommeltijd de waarde

r=2-T\/i • * • (,,)

heeft.

Dit is een algemeene formule, die op schommelende magneten, geluidgevende lichamen en zelfs op electrische trillingen kan worden toegepast.

De waarde van de constante A wordt bepaald door do krachten die de deeltjes van het stelsel naar hun evenwichtsstanden terugdrijven; daarentegen hangt B van de massa's dier deeltjes af.

d. Om een voorbeeld van de toepassing der formule (II) te geven, beschouwen wij het in § 102 besproken geval van een stoffelijk punt dat langs een rechte lijn heen- en weergaat onder den invloed van een kracht die naar den evenwichtsstand gericht is, en waarvan de grootte gevonden wordt door

ki

j /