is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. l)e noord- en de zuidpool van denzelfden magneet hebben altijd dezelfde sterkte.

\\ crkt, op denzelfden afstand, de pool A op C met een p maal zoo groote kracht als de pool Ji, dan zegt men dat liij p maal zoo sterk is als Ji. M. a. w.:

])t' werking die een magneetpool uitoefent, is evenredig niet de sterkte daarvan.

1 it de wet der gelijkheid van werking en terugwerking kan men dan verder afleiden:

Ook de werking die een magneetpool van een andere ondervindt, is evenredig met de sterkte van de eerste pool.

Deze beide wetten kunnen worden samengevat in dezen regel:

De onderlinge werking van twee magneetpolen is samengesteld evenredig met de sterkte van beide.

Het is nu mogelijk de eenheid van poolsterkte vast te stellen. Gewoonlijk verstaat men daaronder de sterkte die een magneetpool moei hebben om een andere even sterke op de eenheid van afstand met de eenheid van kracht af te stooten. Ten einde de vergelijkingen die in de electriciteitstheorie voorkomen zooveel mogelijk te vereenvoudigen zullen wij echter voor de poolsterkte en voor andere in <lie theorie voorkomende grootheden, nieuwe eenheden kiezen. H'ij schrijven de eenheid van sterkte aan een magneetpool toe, wanneer hij een tweede even sterke op den

a/stand 1 met een kracht / afstoot. Intusschen zullen wij,

4 ji

ton einde den lezer in staat te stellen zich, zoo hij dit wenscht, aan de gebruikelijke eenheden te houden, in alle gevallen waar de keus der eenheid niet onverschillig is, achter vergelijkingen of uitdrukkingen die voor de nieuwe eenheden gelden, tusschen vierkante haken aangeven hoe die vergelijkingen of uitdrukkingen in de gebruikelijke eenheden moeten luiden.

Men zal gemakkelijk inzien dat de nieuwe eenheid van poolsterkte • 4?r maal kleiner is dan de gebruikelijke, en dat beide eenheden geheel bepaald zijn, zoodra de eenheid van lengte en die van kracht zijn gekozen, eenheden, die

b