is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A' ■&''

is, als A' de in § 187, e aangegeven beteekenis heeft, en dus Q= ' ,ilan

ti2

kan men schrijven

71 Mz

a=' kW' (,7)

oen vergelijking die men ook vindt door in aanmerking te nemen dat het lichaam den evonwiuhtsstand verlaat met de kinetische eneririe l M '

Q

en dat do potentieele energie (S| 187, e) J K «2 op het oogenblik van de grootste uitwjjking daaraan gelijk moet zijn.

Zoeken wij nu het koppel X, dat, roortdurend werkend, een even grooten /dijeenden uitslag kan teweegbrengen. Daar dit met het terugdrjjvende koppel evenwicht zou moeten maken, is

N = ak (18)

Men heeft derhalve tusschen de koppels M en N, die dezelfde uitwijking geven, het eene als eersten uitslag, het andere bljjvend, do betrekking

71 M T

N== » <19>

Hij dit alles is ondersteld dat er geen demping bestaat. Is er een weerstand die van de snelheid afhangt, dan heeft (t niet meer de door (17) bepaalde waarde. De formule (18) blijft gelden, maar (!!!) moet duor een betrekking van meer ingewikkelden vorm worden vervangen.