is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jlöl

krachten werken en zal de druk op een deel van het vlak niet meer evenredig met de uitgestrektheid daarvan zijn. Men kan zich evenwel rondom een punt P een zoo klein deel of element van het vlak voorstellen, dat de toestand in alle punten daarvan als gelijk mag beschouwd worden. Deelt men den druk op dit element door het oppervlak ervan, dan krijgt men den druk in P per vlakte-eenheid

Wordt de vlakte-eenheid klein genoeg gekozen, dan kan men het element daaraan gelijk nemen. Menigmaal mag \oor den druk per mm2 de kracht worden genomen, die iverkelijk op een mm- wordt uitgeoefend.

Is er sprake van (le (/rootte van den druk zonder aanwijzing van een bepaalde vlakteuitgebreidheid, dan wordt de druk per vlakte-eenheid bedoeld. Nu en dan zullen wij echter ook van den druk op een vlakte-element of van den totalen druk op een wand van een vat spreken, en ook wel eens, wanneer de druk per vlakte-eenheid bedoeld wordt, dat uitdrukkelijk er bij zeggen.

Hij de bewegingsverschijnselen van vloeistoffen en gassen doen zich gevallen voor, waarin de wederkeerige werking tusschen twee deelen van de stof niet loodrecht op het scheidingsvlak staat; zulke gevallen blijven echter voorloopig buiten beschouwing.

§ 202. In een bepaald punt is de druk in alle richtingen even groot. Iirengt men door een willekeurig punt P in het binnenste van een vloeibaar of gasvormig lichaam een vlakte-element achtereenvolgens in verschillende richtingen, dan is de druk daarop steeds even groot, zoodat men van „den druk in P" kan spreken zonder de richting van het vlak nader aan te geven.

Deze belangrijke wet is een gevolg van de groote bewegelijkheid der molekulen. Een vast lichaam kunnen wij eenzijdig samendrukken, en wanneer de staaf van § 168,«, nadat hij is samengedrukt en daarbij, zooals later zal blijken, in horizontale richting is uitgezet, door een nauw-

siuitenden koker omringd werd, zou hij tegen de zijwanden daarvan in het geheel niet drukken, maar alleen tegen het steun vlak bij 13. Wordt echter een vloeistof die zich