is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H

vloeistof kan denken (§203) in evenwicht is. Hoe dan de druk van punt tot punt verandert, blijkt uit het volgende.

a. Daar een horizontaal zuiltje door de zwaartekracht niet in de richting van zijn lengte wordt voortgedreven, moet de druk in alle punten van een horizontaal vlak even groot zijn, ten minste zoo lang men in dit vlak van het eene punt naar het andere kan gaan zonder de vloeistof te verlaten.

b. Een verticaal zuiltje a b (Fig. 183) kan alleen in evenwicht zijn, wanneer de druk tegen het grondvlak dien tegen het bovenvlak overtreft met een bedrag dat gelijk is aan het gewicht van het zuiltje. Ten einde aanstonds het verschil te leeren kennen tusschen dentlg"183"

druk in a en dien in b, beide per vlakte-eenheid genomen, kennen wij aan het zuiltje een doorsnede gelijk aan die eenheid toe. De druk in b overtreft derhalve dien in a met het gewicht van de verticale vloeistof- of gaskolom die, met de doorsnede /, tusschen a en b wordt aangebracht.

Bij gassen kan de toepassing van deze stelling in

zoo verre zwarigheid opleveren, dat men, wegens de verandering der dichtheid met de hoogte, het gewicht van de kolom moeilijk berekenen kan. Dit neemt intusschen de juistheid van de stelling niet weg. Wij kunnen die b.v. toepassen op een verticale kolom, stel van 1 cin2 doorsnede, die zich in de open lucht tot aan de grens van den dampkring verheft; de kracht waarmee de aarde de in die kolom aanwezige lucht aantrekt, bepaalt den druk op het grondvlak. Even groot is dan ook (§202) de druk op een op dezelfde hoogte als dit vlak verticaal of scheef geplaatsten cm2, en even groot is ook de druk in hetzelfde horizontale vlak binnen een vertrek dat door een, al is het nog zoo enge, opening met de buitenlucht in gemeenschap staat. Wegens het geringe gewicht van een 1 lichtkolom die tot aan den zolder van het vertrek reikt, mag men dikwijls van do drukverschillen in dit laatste afzien.

De druk dien de lucht in het vertrek tegen de wanden en andere voorwerpen uitoefent, is niet het gevolg van