is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

floS.

den kwikspiegel af te trekken van de barometerhoogte.

Hetzelfde geldt bij een verticale buis die korter is dan de barometerhoogte, en geheel met kwik is gevuld. Past men dezelfde berekening toe op een buis die langer is dan de barometerhoogte, in de onderstelling dat de vloeistof tot aan den top reikt, dan vindt men een negatieve waarde voor den druk. D. w. z., de buis kan alleen gevuld zijn, wanneer het kwik aan het glas hangt, en wanneer eveneens het bovenste deel van de kwikkolom de lager gelegen vloeistof door een aantrekkende kracht draagt. Bij een goed uitgekookten barometer kan men werkelijk somtijds waarnemen dat, na het omkeeren van de buis in den kwikbak en het wegnemen van den vinger, de kwikkolom zich eerst na een licht kloppen van den top der buis scheidt.

Uitdrukkelijk wijzen wij er nog op dat in al de besproken gevallen de druk alleen daarom overal kan bepaald worden, omdat er een plaats is, waar hij bekend is. Jiij een vloeistofmassa die aan alle zijden door vaste wanden is ingesloten moet men den druk uit andere gegevens, til. uit de hoeveelheid stof, de temperatuur en het volume afleiden.

g. In elke vloeistof en in elk gas bleek ons Fig. 193.

de druk beneden grooter te zijn dan boven; hoeveel dit verschil bedraagt hangt echter van de dichtheid der stof af.

Laat b.v. A een punt beneden en A' een punt boven in een gasleiding zijn, en laat li en li' twee punten in de lucht zijn, die resp. even hoog 'iggen als .1 en .1'. Daar hot lichtgas lichter is dan de lucht, zal, als er in de leiding evenwicht bestaat, het drukverschil tusschen .1 en A' kleiner zijn dan dat tusschen li en li', waaruit volgt dat de overmaat van druk in de gasleiding boven do buitenlucht boven in een trebouw grooter is dan

uu IIUIll lI V. 111

beneden.

Aangezien de lucht bij de gewone dichtheid

ongeveer <S00 maal lichter is dan water, zullen, vergeleken met de drukverschillen in een waterkolom, die in een luchtkolom