is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flob.j

van dezelfde hoogte kunnen worden verwaarloosd. Door een luchtmassa kan men een druk van een lager naar een hooger punt overbrengen, zonder dat hij merkbaar verandert. Dit heeft b.v. plaats bij de in Fig. 1!»:{ afgebeelde inrichting. De lucht in het vat li ondergaat een druk die beantwoordt aan de hoogte van het water in het open vat A; deze druk wordt door een buis overgebracht naar het vat 1) en kan het water uit dit laatste in de buis K zoover omhoog drijven, dat het hoogteverschil van het water in D en E op zeer weinig na even groot is als dat tusschen A en B.

§ 206. Arbeid van «le zwaartekracht bij de beweging van vloeistoffen. Dezen arbeid, of, wat op hetzelfde neerkomt, de vermindering van het arbeidsvermogen van plaats tegenover de zwaartekracht, kan men vinden (§ 169) door de daling van het zwaartepunt der geheele vloeistofmassa met haar gewicht te vermenigvuldigen. Veelal is intusschen een andere opvatting eenvoudiger.

Staat b.v. in een U-vormige buis (Fig. 194) de vloeistof

eerst aan weerszijden even hoog, nl. tot in b en r/, en wordt zij dan verplaatst, zoodat zij tot a en c reikt, dan kan men opmerken dat men dezen stand ook had kunnen krijgen dooide vloeistofmassa U I) WC»."- t(> rw>mnn

do vloeistofmassa a b weg te nemen en daarmee de ruimte dc te vullen; klaarblijkelijk toch komt het er, wat de gezamenlijke potentieele energie betreft, niet op aan, of het eene vloei-

„i... r,ï.. li* o i i *1

stofdeeltje of het andere op een zekere hoogte ligt. Is mi .e het zwaartepunt van de massa ab

en z dat van de massa d c, dan wordt de vermeerdering van het arbeidsvermogen van plaats gevonden door het hoogteverschil van ^ en met het gewicht van de bedoelde massa te vermenigvuldigen.

§ 207. Arbeid van een uitwendigen druk. u. Een overal even groote uitwendige druk verricht een arbeid bij elke verandering van het volume.

Stel, dat de beschouwde stof zich bevindt in een cilinder onder een bewegelijken zuiger, en laat op dezen laatsten een normale druk van p dynes per cm2 worden uitgeoefend.

FlV 1 !I4.