is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F-

verloop z een vloeistofcilinder met de hoogte vr door het vlak voortgeschoven. Het volume daarvan is rijper tijdseenheid is dus het volume dat door het vlak stroomt v S.

Men kan dit echter niet op de opening a b van Fig. 197 toepassen, daar, zooals de figuur doet zien, de deeltjes aan den omtrek zich niet in verticale richting bewegen. De vloeistof straal trekt zich dientengevolge samen en eerst op eenigen afstand beneden a 6, b.v. bij c d, wordt hij ten naaste bij cilindervormig. Daar de snelheden dan alle verticaal zijn geworden en nog slechts weinig van de in §209 berekende snelheid v verschillen, krijgt men de uitstroomende hoeveelheid door v met de doorsnede van den straal bij cd te vermenigvuldigen.

De waarneming heeft geleerd dat, wanneer O het oppervlak van de opening a b zelf voorstelt, de bedoelde hoeveelheid nagenoeg 0,0 v O is.

§ '211. Drukverschillen bij de beweging van een vloeistof' door een buis met verwijdingen of' vernauwingen. De wetten volgens welke de beweging van een vloeistof in buizen plaats heeft, zijn niet dezelfde bij verschillende middellijnen van deze laatste; van de doorsnede hangt namelijk de invloed af, dien de wrijving op de verschijnselen heeft. Wij zullen voorloopig onderstellen dat men de buizen wijd

genoeg neemt om van de wrijving geheel te kunnen afzien. Dan behoeft meji niet te letten op den vertragenden invloed van den wand <>n kan men de snelheid in alle punten van een doorsnede als even groot beschouwen. Onder een doorsnede verstaan wij altijd die met een vlak loodrecht op de lengte van de buis. Verandert de grootte daarvan van het eene punt van de buis tot het andere niet of slechts langzaam, dan kunnen wij zeggen dat de vloeistofdeeltjes zich overal loodrecht op de doorsnede bewegen. Is dus & het oppervlak daarvan, en v de snelheid, dan is het volume dat per tijdseenheid door de doorsnede stroomt v S. Bij onsamendrukbare vloeistoffen, die de buis voortdurend geheel vullen, moet natuurlijk deze hoeveelheid voor elke doorsnede even groot zijn. In een cilindrische buis is derhalve de snelheid over de geheele lengte even