is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lm

Kier. 1«»!».

t>, Sl t met de snelheid r,, en later het volume r2 S2 r met de snelheid Het arbeidsvermogen van beweging is dus toegenomen met

1 ''i si '(V - r,*)

als d de dichtheid is, en men verkrjjgt

Pi P 2 = —ri#)-

Het drukverschil wordt hierdoor in dynes per cm2 gegeven, wanneer men alles in C. G. S.-eenheden uitdrukt.

Het in deze $ gezegde geldt in hoofdzaak ook van gassen; bovendien bestaan de drukverschillen niet alleen bij de beweging in buizen, maar in het algemeen, zoodra de weg dien de vloeistof- of gasmassa volgt, zich ergens verengt, zal daar de kleinste druk gevonden worden.

Ziehier een paar verschijnselen die men met behulp van het bovenstaande eenigszins begrijpelijk kan maken, ofschoon een geheel bevredigende verklaring buiten ons bestek valt.

(i. Een schjjf alt (Fig. 199) is in liet midden van een opening

voorzien, waanu de buis c is gestoken; op kleinen afstand van a l> wordt een tweede plaat d e gehouden. Een krachtige luchtstroom door de buis in de richting van de pjjl doet nu, als de omstandigheden geschikt gekozen zijn, de tot al> naderen. De lucht die uit de buis komt. vm'snrftirlf. /i<'li nl

over den geheelen omtrek van de ruim'e tusschen de schijven; bij deze verbreeding van den weg moet de druk toenemen, en daar nu aan den omtrek de dampkringsdrukking bestaat, vindt men overal tusschen de schijven, en vooral in het midden, een kleineren druk. De druk van de buitenlucht

tegen de onderzjjde van de, brengt het verschijnsel teweejr.

b. A\ ordt een luchtstroom uit de kegelvormig toegespitste buis a h (Eig. 200) gedreven, dan zal hij zich na de uitstrooming terstond over een grootere ruimte uiteenspreiden. Nabij l>, waar de stroom den smalsten weg volgt, is de druk kleiner dan in de omringende lucht; daardoor kan in de buis <• die in een bakje met vloeistof

staat, deze laatste worden opgezogen, zoo ver zelfs, dut zjj het

22

Fit. 200.