is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J

Bepalen wij ons echter tot het geval van een samenhangende vloeistofzuil. Wordt de top van de buis in gemeenschap gebracht met een vat dat met lucht gevuld is, dan zal deze zoolang daaruit weggezogen worden en dooide vloeistof worden meegenomen tot de druk in het vat gelijk is aan dien boven in de buis. Op dit beginsel berusten sommige water- en kwikluchtpompen. Het is duidelijk dat bij deze toestellen, wil men er een vrij goed luchtledig mee verkrijgen, de buis in het geval van water ruim 10 m, en in het geval van kwik ongeveer 7G cm lang moet zijn.

Gemakkelijk zal men nu inzien dat door het aanbrengen van een verticale buis beneden de opening a h van Fig. 197fblz. 831) de uitstroomingssnolheid toeneemt; daardoor wordt nl. de druk in ah kleiner dan hij eerst was. Men kan trouwens ook liet benedeneinde van de buis als de uitvloeiingsopening opvatten, zoodat men in de formule (1) voor h een grootere hoogte moet nemen dan in $ 209.

Eindelijk merken wij nog op dat ook een vloeistof die in afzonderlijke druppels door een verticale buis valt, aan den top daarvan een zuigwerking uitoefent wanneer de druppels de buis geheel afsluiten. Elke druppel werkt als een zuiger en nadat hij, terwijl hij naar beneden gaat, eenige lucht uit een met de buis verbonden vat heeft doen toestroomen, kan een tweede druppel die lucht afsluiten en voor zich uitdrijven.

§ 213. Beweging van vloeistoffen door nauwe buizen. Een vloeistof kan zich nooit langs een vast lichaam bewegen zonder daarvan een zekere wrijving te ondervinden; bovendien bestaat zulk een kracht tusschen de deelen van de vloeistof, die zich langs elkaar verplaatsen. On. van deze laatste kracht, de zoogenaamde inwendiqe urijvina (vis¬

cositeit) een denkbeeld te krijgen, verbeelden wij ons twee vloeistoflagen A en B (Fig. 202), die zich evenwijdig aan het grensvlak V, beide naar rechts, bewegen, maar met ongelijke snelheden.

I lnnrr A rlir»

i)e laag A, die het snelst stroomt, wordt dan door de andere tegengehouden, maar tracht omgekeerd deze mee te sleepen. De gelijke en tegengestelde