is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

jh.

Dezelfde beschouwingen nis op de kolom A, A, zijn ook op de kolommen A 2 A:n enz. van toepassing; men mag liet gewicht van elke kolom berekenen alsof de lucht over zijn geheele hoogte dezelfde dichtheid had als aan den voet. Men vindt aldus

p3 -- 0,9998749 p21 p4 = 0,999874!) pt, enz.,

m. a. w. do drukkingen vormen een meetkundige reeks. Op een hoogte van h m wordt de druk

p = 0,9998749'' p„

waaruit voor de hoogte in meters volgt

/< = 18400 log7'1.

P

Op deze wijze zou men uit den barometerstand op den top van een berg, wanneer inen dien aan het oppervlak dor zee op 71! em stelt, de hoogte van den berg kunnen afleiden. In werkelijkheid wordt de zaak iets minder eenvoudig, daar de temperatuur niet overal 0" is.

§ 218. Wet van («ay-Lussac. Ten einde, bij standvastigen druk, de uitzetting van een gas door de warmte te onderzoeken, kunnen wij gebruik maken van een glazen bol die van een verdeelde buis voorzien is, en in welken bet te onderzoeken gas zich bevindt, afgesloten door een kleine kwikzuil in de horizontaal gerichte buis. Dit kwik verplaatst zich zoo gemakkelijk, dat de druk van het gas steeds gelijk aan dien van den dampkring is. Ter vereenvoudiging zullen wij onderstellen dat de barometerstand in den loop van de proeven niet verandert en dat liet vat zelf zich niet uitzet; in werkelijkheid moet met het oog op de volumeverandering van dit laatste een correctie worden aangebracht.

Wanneer men nu een aantal van de beschreven toestellen, met verschillende gassen gevuld, met elkaar vergelijkt, blijkt door dezelfde temperatuurverhooging hij alle gassen het volume in dezelfde, verhouding toe te nemen. Dit is de wet van (tAy-Lussac (1816). Zij geldt ook voor het geval dat men een gas onder een anderen druk dan dien van den dampkring neemt. Onderzoekt men nl. tweemaal de uitzetting, eens terwijl de druk steeds 1 atmospheer bedraagt en een ander maal terwijl hij op 2 atmospheren wordt gehouden, dan neemt weer bij een bepaalde tempe-