is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fm.

J

Uit deze hypothese volgt dat elk gasmolekuul zijn beweging voor het grootste gedeelte uitvoert terwijl het geheel aan zich zelf is overgelaten. Het vliegt dus in een rechte lijn voort, totdat het op zeer kleinen afstand komt van een ander deeltje of van een vasten wand. Met veranderde richting zet het clan zijn beweging weer gedurende eenigen tijd langs een rechte lijn voort, zoodat degeheele baan zigzagvormig is.

Wat de onderlinge werking van twee molekulen betreft, deze bestaat zonder twijfel ten deele in een aantrekking, iets, dat men wel moet aannemen omdat een gas tot een vloeistof verdicht kan worden. Verschillende verschijnselen maken het echter waarschijnlijk dat twee molekulen, wanneer zij elkaar aanraken, of op zeer kleinen afstand van elkaar komen, ook afstootende krachten op elkaar uitoefenen. Bestonden er alleen zulke krachten, dan zou men zich de deeltjes kunnen voorstellen onder het beeld van veerkrachtige bollen, die in een ruimte heen-en weervlicgen en daarbij herhaaldelijk tegen elkaar botsen. Ter wille van de duidelijkheid zullen wij in het vervolg van dit beeld veelal gebruik maken, ofschoon het ongetwijfeld vrij wat van de werkelijkheid afwijkt.

Ook omtrent de werking tusschen een gasmolekuul en een vasten wand maken wij een onderstelling, die, ofschoon zij voor de afleiding van de uitkomsten niet noodzakelijk is, tot vereenvoudiging van de voorstelling leidt; wij zullen nl. aannemen dat de wanden volkomen gladde veerkrachtige oppervlakken zijn, waardoor de molekulen op de in § llf) besproken wijze teruggekaatst worden.

De door het (jas tegen de omringende wanden uitgeoefende druk is nu hij deze opvatting niet anders dan het gevolg van de stooten die de wanden onophoudelijk van de molekulen ondervinden. Hij moet dus van drie grootheden afhangen, ïd. van het aantal molekulen, de snelheid waarmee zij voortvliegen, en de massa van elk deeltje. Het is begrijpelijk dat, zooals de wet van Boyle verlangt, de druk toeneemt wanneer meer deeltjes in een bepaalde ruimte gebracht worden, en evenzoo dat de spanning van