is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fin.

|)anr het gas in allo richtingen dozell'de eigenschappen heeft, moot men aannemen dat

v 11 2 y x - v II '

— "l -i

is. Daaruit volgt

2 H-

011 «Ins

lil

p — w u -,

1 3 h S

„f, wanneer c = h S het volume is,

p = 2' «'-• (*>

1 a r

liet arbeidsvermogen van beweging is

.1 lm2n-

en men verkrijgt dus

.1

,i (»)

' ;i v

waarmee het boven gezegde bewezen is.

Noemen wij verder het aantal niolckulen in hot vat ii en bepalen wij een snclhoid U door de vergelijking

C' ' 2

n

dan kunnon wjj voor (8) schrijven

1/ U-

* ,r (10)

waarbij wjj nog voor de geheele massa M geschreven hebbon.

Wij zullen de grootheid U de gemiddelde snelheid der deeltjes noemen, ofschoon zij eigenlijk die snelheid is, waarvan het quadraat gelijk is aan liet gemiddelde van al do snelheidsquadraten.

Door de formules (») en (10) kan men A en U uit do grootheden afleiden, die rechtstreeks gemeten kunnen worden. Beschouwen wij als voorbeeld | gram waterstof van 0°, onder een druk van Tli cm, dan is M I. , =11140, p = 1,014 X 10' (§205> f)'i men vin,lt

V= 184000 cm per seconde.

Had men de berekeningen uitgevoerd voor dezelfde temporatuur maar een anderen druk, dan zou men, daar v omgekeerd evenredig met /< verandert, dezelfde uitkomst gekregen hebben. Bij een bepaalde temperatuur is dus de inolekitlaire snelheid run het gas onafhankelijk■ van ile dichtheid. Had men dit, als op zich zelf aannemelijk, op den voorgrond gesteld, dan zou uit do vergelijking (10) de wet van BOYLE volgen.

Daar het product pr bij verwarming evenredig mot de absolute temperatuur toeneemt, is blijkens (!l) hetzelfde met A het geval, terwijl volgens (10) de gemiddelde snelheid evenredig met den vierkantswortel uit de absoluto temperatuur zal zijn.