is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sas onthouden hebben, de dichtheid daarvan in vergelijking met waterstof op te geven.

De wet van Avogadro geldt ook• voor gasmengels, want ook hier hangt de druk op de/elfde wijze als bij een enkel gas van de in de volume-eenheid aanwezige kinetische energie af, en bij dezelfde temperatuur is de gemiddelde kinetische energie van een molekuul in alle gassen, mei elkaar gemengd of niet, even groot.

In het algemeen dus kan het aantal molekulen in de massa-eenheid van een gasvormig lichaam, dat, vergeleken met waterstof van dezelfde temperatuur en onderdenzelfden

druk, de dichtheid tl heeft, worden voorgesteld door -r,

als N het aantal molekulen in de massa-eenheid van die waterstof voorstelt.

In de omstandigheid dat waterstof de wetten van Boyi.k en Gay-Li ksac op zeer weinig na,volgt, heeft men grond om aan te nemen dat dit getal Ar bij alle temperaturen en drukkingen even groot is. Ook bij elk ander gas dat aan de bedoelde wetten gehoorzaamt, en waarvoor dus tl een constante is (Ü 219), moet dan het aantal molekulen onveranderlijk zijn. Maar, zoodra men waarneemt, dat, zooals bij N, O,, d bij temperatuurverhooging kleiner wordt, moet men besluiten dat liet aantal molekulen is toegenomen, dat er dus een dissociatie heeft plaats gehad.

Natuurlijk sluit het kleiner worden van d in zich dat N2 04 van de wet van GAY-Lrs8.\c afwijkt, en dat de druk van dat gas, als het in een vast volume is opgesloten, sneller toeneemt dan de absolute temperatuur. De zaak is deze dat de meerdere molekulen die door de dissociatie ontstaan, ieder afzonderlijk tegen den wand botsen; de snelheid waarmee zij dit doen, wordt bepaald door den regel dat de gemiddelde kinetische energie van deze molekulen even groot is als die der molekulen van elk andei gas bij dezelfde temperatuur.

Wij merken hierbij op dat splitsing der molekulen met een verhooging der geheele kinetische energie gepaard gaat (daar elk deeltje dat door de splitsing ontstaat, ge-

im.