is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden door andere, die, van een plaats van lagere temperatuur komende, een kleinere snelheid hebben.

Dat nu, na eenigen tjjd, niet dezelfde stof' in elke helft van de ruimte is als aanvankelijk, kunnen wij niet bemerken; het eenige wat wij waarnemen is, dat de temperatuur beneden hooger en boven lager is geworden. Sehjjnbaar is het verschijnsel van denzelfden aard als de warmtegeleiding in een koperen staaf en men bezigt er ook denzelfden naam voor, maar in werkelijkheid zou men kunnen spreken van de diffusie van twee gasmassa's van ongelijke temperatuur. Ook deze diffusie gaat langzaam; m. a. w. ih' i/tixscH zijn xhchte tritrnitri/eli'iilrrHun geleidingsvermogen zou veel grooter zijn, als een molekuul niet telkens door een ander werd tegengehouden.

lier verdient opmerking dat ook de botsingen der deeltjes van de eene tegen die der andere laag den overgang van een zekere hoeveelheid arbeidsvermogen van beweging, d. w. z. van een zekere hoeveelheid „warmte", ten gevolge hebben. Hij gassen van niet te groote dichtheid treedt dit intiisschen op den achtergrond en kan men de warmtegeleiding als een vermenging der lagen van verschillende temperatuur opvatten.

§ ±26. Inwendige wrijving. Hiervan (§ 2lil) kan lnjj gasvormige lichamen een dergelijke verklaring gegeven worden als van de warmtegeleiding. Heeft een gas een stroomende beweging, dan hebben alle inolekulen, behalve de onregelmatige warmtebevveging, nog een gemeenschappelijke snelheid („stroomsnelheid") in een bepaalde richting. Is nu deze (Fig. 202, blz. 340) naar rechts gericht, en boven het vlak I' grooter dan daar beneden, dan zal dit verschil kleiner worden door do uitwisseling van deeltjes tusschen de beide lagen. Inderdaad, daarbij worden beneden I' inolekulen, die behalve de warmtebeweging een kleine snelheid naar rechts hebben, vervangen door andere met een grootere snelheid. Bij de botsingen die deze ondergaan met de inolekulen die reeds beneden V waren, zal zich die grootere snelheid over al de deeltjes beneden }' verdoelen, maar natuurlijk wordt dan de snelheid, die de geheele laag naar rechts vertoont, grooter dan zij eerst was. lioven I' heeft het omgekeerde («laats, en voor den waarnemer komt alles op hetzelfde neer, alsof geen stof' door liet vlak was heengegaan, maar wat daarboven ligt

jftel