is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rimeter overal denzolfden druk uitoefende, maar inon kan bewijzen dat hot eveneens waar is, al is een merkbaar drukverschil noodig om liet gas voort te drijven.

Te dien einde kan men beschouwingen als die van §211 (blz. 336 en 337) en een figuur nis Fig. 1!»8 gebruiken; alleen is liet nu niet noodig dat do doorsneden a en b verschillende grootte hebben. Stel dat liet deel van de buis tusschen a en b in den calorimeter geplaatst is, dat dus a en «'liggen in het wanne, b en b in bet afgekoelde gas. Laat tl de temperatuur in do ruimte aa' en tï die in bb' zijn, j>l de druk in a, p2 die in b, het volume tusschen a en en r2 dat tusschen b en b'. Daar hét de bedoeling is, dat dezelfde gasmassa die eerst tusschen a eu b ligt, zich naderhand tusschen u en b' bevindt, heeft men bij een stationaire beweging

l'i ' i _ J'2 ' a 1 -f■atl 1 -|- « t./

De arbeid van dc uitwendige krachten op de massa tusschen a en b is

J>i "i Pt t-2 (11)

Daar men van de kinetische energie kan afzien, die het gas bij zijn geringe stroomsnelheid heeft, komt een aan dien arbeid aequivalente hoeveelheid warmte te voorschijn, behalve nog de warmte die aan do door het gas verloren inwendige energie beantwoordt.

A\ as echter een hoeveelheid gas, gelijk aan (lio, welko tusschen n en u' bevat is, in een vat gebracht en daarin bij den constanten druk van tl tot t2 afgekoeld, dan zou het volume zijn geworden

II-at.,

t' „ = t', — £

2 1 1 +«<,'

cn dc arbeid van den uitwendigen druk zou zijn

Pi (''i — «>',),

wat juist gelijk is aan de waarde (11).

Voor lucht vond Regnault

c„ = 0,2B77,

waarbij nog valt op te merken dat, behoudens kleine afwijkingen, dit getal altijd de soortelijke warmte bij standvastigen druk bepaalt, onverschillig hoe hoog de druk is.

Om een voor de hand liggende reden zijn aan de bepaling van de soortelijke warmte bij standvastig volume door een rechtstreeksche proef bezwaren verbonden. Daar echter het verschil van cp en c,; in nauw verband staat met de in de vorige § § besproken verschijnselen, kan men aan de

j'2)o,