is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

êf

J

ZESDE HOOFDSTUK.

THKRM< IDVNAMISCHK liKSCHOI WIXCKX.

§ 234. Ttiiiperatiiiirevciiwicht. Terwijl men mot behulp van de molekulairo theorie menig verschijnsel bij gassen, en, zooals ons later zal blijken, ook bij vloeistoffen, kan verklaren, is het toch in vele gevallen nog onmogelijk, zich tot in bijzonderheden rekenschap te geven van de beweging der molekulen en de werking die zij op elkaar uitoefenen. Reeds vroeger (§ 112) werd erop gewezen, van hoeveel belang onder deze omstandigheden de wet van liet behoud van arbeidsvermogen is. Wij zullen ons nu bezighouden met algemeene stellingen van anderen aard. die eveneens de verschijnselen tot op zekere hoogte bog' Ü pel ijk maken, ook al blijft ons liet mechanisme waardoor zij worden teweeggebracht verborgen.

Daar bij de volgende beschouwingen liet begrip van temperatuur een voorname rol speelt , beginnen" wij met nog eens te herinneren aan de beteekenis van dit woord. Wanneer wij een aantal lichamen onderzoeken, elk in een bepaalden toestand genomen, kunnen wij voor ieder daarvan een zeker getal aangeven, op zoodanige wijze dat het van de grootte van deze getallen afhangt, of 'bij de aanraking van twee lichamen warmte van het eene naar het andere overgaat, en, zoo ja, in welke richting dat gebeurt Zijn de bedoelde getallen voor twee lichamen even groot, dan zullen deze bij de aanraking onveranderd blijven; in' ieder ander geval zal warmte overgaan van het lichaam met het grootste naar het lichaam met het kleinste getal.