is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoffen zijn samengesteld, onderscheidt men die van elkaar als verschillende phasen.

De evenwichtstoestanden die wij nu hebben leeren kennen,

zijn volgens de molekulaire theorie van anderen aard dan de gewone evenwichten die in de mechanica behandeld worden. Ofschoon nl. de voor ons waarneembare deelen van de lichamen dezelfde samenstelling en eigenschappen behouden, zou een waarnemer die de afzonderlijke molekulen kon zien, getuige zijn van zeer ingewikkelde bewegingsverschijnselen. Dat, ondanks deze veranderingen, het geheele stelsel in een blij venden toestand verkeert, is te danken aan het groote aantal molekulen waaruit de lichamen zijn opgebouwd.

Verbeelden wij ons b.v. twee stukken koper A en B, die nadat zij eenigen tijd in smeltend ijs hebben gelogen, met elkaar in aanraking worden gebracht. Evenals in een gas bij een bepaalde temperatuur de verschillende deeltjes ongelijke snelheden hebben (§ 222), zal dat ook in het 5 2koper het geval zijn. liet is dus zeer goed mogelijk dat op 't eene punt van het aanrakingsoppervlak een molekuul van A een veel grootere snelheid heeft dan een deeltje van B waarmee het in aanraking komt, terwijl in een ander punt het omgekeerde het geval is. üp de eerste plaats 7A1 dan eenige warmte overgaan van A naar Ji, en op de laatstgenoemde plaats van Ji naar A.

Dat er, alles samengenomen, noch in de eene noch in de andere richting warmte overgaat, is hieraan te wijten dat langs liet grensvlak allerlei toestanden worden gevonden, maar zoo dat gemiddeld de snelheden in het eene lichaam even groot zijn als in het andere.

Ook de gelijkmatige verdeeling van een gas over de beschikbare ruimte is alleen door het groote aantal deeltjes mogelijk- N logen er in een vat niet meer dan 100 molekulen heen en weer, dan zouden er wel niet juist 50 in elke helft zijn.

De verdamping van een vloeistof kan men zich zoo voorstellen dat sommige molekulen, en wel die, welke de grootste snelheden hebben, uit de vloeistof ontsnappen en

/fes