is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een kritujloop van Carnot met een gas dat de in het vijfde hoofdstuk behandelde eigenschappen heeft, het nuttig effect de waarde

Tx - J\

m= T (1)

1 t

heeft, als T1 en 'l\ de absolute temperaturen zijn. Derhalve, heeft ook voor eiken anderen kringloop van Carxot . welk lichaam ook gebruikt wordt, liet nuttig effect deze waarde. Daaruit volgt

(h - Q* _ 'i\ — ?'2 Qi Tt '

of '

Vi '• Qz — Tt : Ta (2)

een vergelijking die tot vele belangrijke gevolgtrekkingen aanleiding liecft gegeven.

Om <lo formule (1) voor eon gas af te leiden zullen wjj de evenredigheid (2) bewijzen. Daartoe nierken wij op dat bij eon isothermisohe uitzetting hot X

inwendige arbeidsvermogen niet verandert (§ 229) en dus do opgenomen warmte aequivalent is aan den verrichten arbeid. Als AUCD (Fig 213) den kringloop voorstelt, moeten wij dua bewijzen:

Oppervl. A li b a: Oppervl. DCcd=Tl-.Tï . . . . (3)®a(.. ^

Zjj F F een isothennische lijn, op oneindig kleinen afstand van AH getrokken, en dus beantwoordendo aan een temperatuur T', dio oneindig weinig lager is dan '1\. Wjj trekken tussohen AH en EF een willekeurige adiabatigche lijn (lil, en vergelijken do volumina en do drukkingen in de toestanden G en II. liet product van den druk en het volume door H T voorstellende (§ 219), hebben wjj voor de toestanden G en II

OgXgG = RTl (4)

en OhX>' U= UT' (5)

Vorder merken wij op dat do arbeid van het gas bij de adiabatischc uitzetting G II gelijk is aan do vermindering van de inwendige energie. Daar nu do inwendige energie langs do geheele lijn A II dezelfde waarde heeft, en eveneens langs de lijn A' F, moet de bedoelde arbeid voor elke adiabatische lijn tussohen AU en FF dezelfde waarde hebben. Stel dezo waarde door e voor. Dan is dus, daar voor den inhoud van do strook </ G IIli met do oneindig kleine basis g li het product van dio basis met g G mag genomen worden, •

g hXffG = e (6)

Uit (4) en (6) volgt f-= en dus voor de verhouding^'1 der volu-

ug K J, O g

mina in II en G oen waarde

h