is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a-'+*V

dio onafhankelijk is van do ligging vnn G op do lijn A B. Verder volgt uit

(4) 011 (5), nis men do verhouding van do drukkingen ''door /? voorstelt,

„ T'

« /' = T .

1 1

zoodat ook fl onafhankelijk van de ligging van G moet zijn. Men kan dus de figuur a A li b in c h b / doen overgaan door allo abscissen in verhouding van 1 tot a, en nllo ordinaten in verhouding van 1 tot 0 te verandoron. Het oppervlak verandert dan in verhouding van 1 tot a /?, waaruit volgt

Oppervl. EVfe T'

Oppervl. ABba Tt'

Stelt men zich nu voor dat tussclicn A li en ƒ) C oneindig vele isothormischo lijnen worden ingelaseht, aan tomperaturon beantwoordende, dio met oneindig kleino verschillen afdalen, en past men telkens op twee op elkaar volgende lijnen de zooeven verkregen uitkomst toe, dan komt men gemakkei ijk tot de evenredigheid (3).

§ 250. Nuttig effect bij een niet omkeerbaren kringloop.

Wij beschouwen nu een kringloop met de warmtereservoirs li en I/2 i <lic niet omkeerbaar is, bv. den kringloop die in de stoommachine van Fig. 212 plaats heeft. Wjj nemen aan dat daarbij warmte voor mechanisehen arbeid gebruikt wordt, en stollen het

nuttig effect door mt voor; hierbij behoort bet getal n = ' 1

1 i

Wjj kunnen nu dezen kringloop op de in het begin van de vorige § aangegeven wijze koppelen met een omkeerbaren kringloop, waarvan wij het nuttig effect m2 zullen noemen, terwijl wij w, = 1 1

m2

stellen. Door de in de vorige ij gebezigde redeneering kunnen wjj dan bewijzen dat «, niet kleiner dan n„, en dus ut 1 niet grooter dan >n2 kan zijn. Een waarde van m1, kleiner dan m/2,

kleiner dus dan 1 2, is echter niet uitgesloten, en inder' 1

daad blijkt het nuttig effect run een werkelijke (en dus niet geheel omkeerbare) calorische machine win of meer beneden deze breuk te H'jgt»• Deze /mitste is te beschouwen als een grens, die men nooit geheel kun bereiken.

Wellicht is het goed, er op te wijzen dat men, als men voor

ffco