is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, cn ilie wij door 1' zullen aanduiden, uit den toestand A in den toestand li overgaan, en zij

v Q.

rjy

do som van do gereduceerde toegevoerde warmtehoeveelheden. Wij kunnen ons verbeelden dat hot stelsel door een nieuwe, en wel een omkeerbare, reeks van veranderingen, die wij door P' zullen voorstellen uit den toestand li in den toestand A wordt teruggebracht; wij verkrijgen aldus een niet omkeerbaren kringloop A oor do veranderingen P' is nu de som van de gereduceerde toegevoerdo warmtehoeveelheden (§ 252, a)

ija —

als >jit do ontropie in den toestand A en rji, do entropie in den toestand b is. Voor den kringloop is dus de meermalen genoemde som

y Q ,

"yT ~T l'l ~ >i'i■

Dit moot nu een negatieve waarde liobben, d w. z.

O

rj,—la — tjb < 0, (8)

een stelling, waarin nu alleen nog grootheden voorkomen, die op do niet omkeerbare veranderingen 1\ en op den begin- en eindtoestand betrekking hebben.

Wjj passen deze stelling op con paar bijzondere gevallen too.

a. Als de veranderingen I' adiubatisch gebeuren verdwijnt de eerste term in (8) en is dus

v< <C n'<-

Hij alle niet omkeerbare veranderingen die zonder toe- of afvoer ean warmte plaats hebben, neemt <hin de entropie toe. Men kan deze stelling op do geheelo stoffelijke wereld, als één stelsel beschouwd, toepassen en komt daardoor tot een beknopte uitdrukking voor het gronddenkbeeld van dit hoofdstuk i/at in de natuurcerseliijmselen een bepaalde riehtiny ruit op te merken.

b. Als de veranderingen P isothermisch plaats hebben, mag men voor den eersten term in (8) schrijven

W

/ij nu 11 de arbeid dien hot lichaam verricht, liet arbeidsvermogen in den toestaud Ay en e/> dat in den toestand li. Dan is volgens de wet van het behoud van arbeidsvermogen, als wij de hoeveelheden warmte in arbeidseenheden uitdrukken,

2<t) = el, - ca + W,

zoodat, als men met het standvastige getal T vermenigvuldigt, de ongelijkheid (8) overgaat in

(eb — Tijb) — (e„ - Trt„) -f W < 0 (!))

Ij Si