is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van deze bepaling uitgaande, kan men gemakkelijk weer tot de vergelijking (2) komen, en het is duidelijk dat men, zoodra u, P, l en s gemeten zijn, daaruit E kan afleiden.

In 1 abel 1T aan het einde van dit boek vindt men voor eenige stoffen de waarde van E in het C-G-S-stelsel van eenheden.

Dezelfde tabel geeft ook in dynes de kracht aan, die noodig is om een staaf van 1 cm2 doorsnede te verscheuren.

J)e opgegeven getallen zjjn alleen bestemd om tennaastebjj liet gedrag der verschillende stoffen aan te geven. Vaste lichamen kunnen nl. door geschikte bewerkingen in zeer verschillende toestanden gebracht worden. Een stuk staal b.v. wordt, wanneer men het eerst gloeit, en dan plotseling afkoelt, breekbaar en hard, d.w.z. moeilijk te krassen en te vijlen, door langzame afkoeling daarentegen buigzaam en week. Dergelijke verschillen bestaan bij andere lichamen en als algeniemm regel kan men stillen dat de phi/sische constanten ran een raste stuf in meerdere of mindere mate afhangen ran den toestand waarin zij door roorafyaande bewerkingen f/ebraeli t is.

Omtrent de in deze § besproken vormverandering moeten wij overigens nog opmerken dat alleen dan de staaf in al zijn doelen gelijkelijk wordt gedeformeerd, wanneer de uitrekkende krachten gelijkmatig over de eindvlakken verdeeld zijn. Hij een staaf die dun is in vergelijking met de lengte, doet trouwens de wijze waarop de krachten worden aangebracht weinig ter zake, maar bij een dikken en korten cilinder zullen krachten die in de middelpunten van de eindvlakken aangrijpen, een geheel andere uitwerking hebben dan krachten die over die vlakken verdeeld zijn."

In de onderstelling dat de bedoelde gelijkmatige verdeeling bestaat, kan men ^ de spanning in de staaf per

eenheid van doorsnede noemen. Verder is " de dilatatie, per

lengte-eenheid. Blijkens de formule (2) is de •elasticiteitsmodulus de verhouding tusschen deze beide grootheden.

De formule kan ook dienen om de samendrukkhig te berekenen, die een staaf door twee krachten aan zijn

|k</