is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

don coëfficiënt van samendrukbaarheid uit de grootheden E en ft van de voorgaande §§ afleiden; de uitdrukking

3(1 — 2//)

E

geeft nl. aan, met hoeveel de eenheid van volume vermindert door een druk van 1 dyne per cm2.

Om dit te bewijzen, beschouwen wij een rechthoekig parallelepipeduni met do ribben a, b, c. Wij brengen op de beide zijvlakken die loodrecht op de ribbe a staan, een uitwendigen normalen druk pt aan, eveneens op de zjjvlakken. loodrecht op b, een druk en op het derde paar zijvlakken een drük p3. Om de gedaante te bepalen, die het lichaam daardoor aanneemt, kart Inen VrtI1 bet volgende algemeene beginsel gebruik maken.

Wanneer op een lichaam verschillende krachten tegelijk werken, die elk op zich maar een kleine deformatie teweegbrengen, is de verplaatsing ran

een punt de resultante (in den zin ran § 27) van de verplaatsingen die het doof' ('lk der krachten afzonderlijk krijgen zon. J)e verlenging van een lijn in het lichaam is de algebraïsche som van de uitrekkingen van die lijn door de r ertf chili en de krachten, elk afzonderlijk. Blijkens § § 254 en 255 zouden nu dooi' den druk px per vlakte-eenheid de ribben a, b en c veranderen met

~PÈ" +/<1Kh' +•"*•'''

dooi- <Icn «Iruk ƒ)., mot

+ (< 'y, «, - ~ I', + l' Vy r,

on door den druk y>., met

| P 3 i P 3 j P 3

+ P £ at + f' y k ~J, C.

|;estaan al de drukkingen te gelijk, dan zijn dus de drie ribben geworden

„ _ *»-Pij*+jü> h _ b cnz

E E

Daaruit volgt, wanneer men j>1 =ji3=j>1 stolt, voor de nieuwe waarde van liet volume

waaruit de boven voor den coëfficiënt van samendrukbaarheid opgegeven waarde volg4-

Ook een vloeistofmassa kan onder den invloed van ecu op zijn oppervlak werkenden normalen druk in evenwicht zijn en wij weten reeds dat dan ook in het binnenste overal een even groote druk bestaat. Hetzelfde is nu het