is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andering heeft, is gelijk aan den arbeid dien wij verrichten moeten om de deformatie bij constante temperatuur tot stand te brengen, op zoodanige wijze dat het lichaam zonder in zijn geheel een merkbare kinetische energie te krijgen, een reeks van evenwichtstoestanden doorloopt (§ 246;. Willen wij b v. aan een staaf die met liet eene uiteinde bevestigd is, de uitrekking u geven, die door de vergelijking (2) van § 254 wordt voorgesteld, dan moeten wij niet aanstonds de kracht P uitoefenen, die voor die dilatatie vereischt wordt, maar als volgt te werk gaan. Wy trekken eerst aan liet vrije einde van de staaf met een zeer kleine kracht, en laten deze langzaam tot het bedragPklimmen. De gezochte vrije energie »/> is gelijk aan den arbeid dien de van 0 tol P toenemende kracht verricht, terwijl haar aangrijpingspunt den weg u doorloopt; door dezen weg in oneindig kleine stukken te verdeelen en een berekening toe te passen, die veel met de in § 92 meegedeelde overeenkomt, bewijst men dat die arbeid gevonden wordt door de gemiddelde waarde van de kracht, d. w. z. \ P, met u te vermenigvuldigen. Men heeft derhalve

V = ±Pu = hEjU*.

Gemakkelijk ziet men in dat dezelfde uitdrukking geldt, wanneer de lengte met het bedrag u verminderd is, en' dat ook bij andere vormveranderingen de vrije energie op overeenkomstige wijze kan worden berekend. Voor de staaf van Fig. 216 (blz. 420) moet men het halve product nemen van de doorbuiging en de belasting, voor een gewrongen draad het halve product van het wringende koppel en den hoek van torsie (§ 165).

8 263. Isotrope en anisotrope lichamen. Tot nog toe werd ondersteld dat de stof waaruit de lichamen bestaan, in 11 l_e richtingen dezelfde eigenschappen heeft. Deze bijzonderheid, die bij vloeistoffen en gassen, en in meerdere of nindere mate ook bij vele vaste lichamen voorkomt, heet sotropie. Anisotroop daarentegen wordt een lichaam geïoemd, wanneer de eigenschappen in de eene richting verschillen van die in de andere. Dit is in de eerste plaats