is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jiH

Tn hot volgende hoofdstuk vindt men een methode die den kuhieken uitzettingscoëfficient oplevert.

Over de uitzetting door de warmte valt nog het volgende op te merken.

a. Wanneer het volume Vt van een lichaam hij t° gegeven is, vindt men voor het volume bij t'°

1 -f- t

V'-Vlï+Tt

Wegens de kleine waarde van /? mag men hiervoor schrijven Vr =v, [1 + fi {t' — <)],

d. w. z. men mag voor de uitzetting voor eiken graad nemen /? Vt in plaats van /? v0.

I). Bij elk lichaam verandert de dichtheid omgekeerd evenredig met het volume. Tusschen de dichtheden d0 en d/ bij ()J en t° bestaat derhalve de betrekking

d, — —-° (D)

1 i + p t 1'

c. l)aar een lichaam bij verwarming niet van vorm verandert, neemt het volume van een inwendige holte in dezelfde verhouding toe als de met .stof gevulde ruimte. Men kan dus de veranderingen van liet inwendige volume van een glazen vat door de formule (8) met den kuhieken uitzettingscoëflicient van het glas berekenen.

</. \ erscheidene verschijnselen berusten o|) de ongelijke uitzetting vim verschillende lichamen. Wordt b.v. een reep die uit twee naast elkaar liggende en aaneengeklonken strooken van verschillende metalen bestaat, verwarmd, dan kromt hij zich, en wel zoo, dat liet metaal dat zich het meest uitzet aan de bolle zijde ligt. Dit is, na het in 5; 257 beschouwde geval, een nieuw voorbeeld van de kromming waartoe een ongelijkheid in lengte van de verschillende vezels aanleiding geeft. Een derde voorbeeld heeft men in liet trekken van hout dat aan de eene zijde meer wordt uitgedroogd dan aan de andere; bij liet uitdrogen trekt het zicli nl. samen.

r. l)c mogelijkheid om een platinadraad in glas te smelten, zonder dat lijj liet afkoelen een opening ontstaat of liet glas springt, berust op liet geringe verschil tusschen de uitzettingscoëfficienten van de twee stoffen.