is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b.v. 21 ,5 on dit bij standvastig volume tot 35° verwarmen. Men zou dan niets bijzonders zien gebeuren, en zou geneigd zijn, nog altijd van een vloeistof te spreken.

Het boven aangewezen verschil tusschen liet gedrag van water en dat van koolzuur liangt hiermee samen, dat bij water de kritische temperatuur veel hooger ligt. Men heeft die op 365° geschat.

§ 281. Verdichting van gassen tot vloeistoffen. Wil men een gas in den vloeibaren toestand brengen, d.w.z. wil men een vloeibaar laagje, druppels, of zelfs maar een nevel zien ontstaan, dan is hot blijkens liet voorgaande noodig, liet tot beneden de kritische temperatuur af te koelen. Bij zuurstof is deze laatste — 118°, bij waterstof — 243°. Van daar, dat deze lichamen langen tijd aan alle pogingen om ze tot vloeistof te condenseeren weerstand hebben geboden.

In de laatste jaren beeft men in liet voortbrengen van lage temperaturen groote vorderingen gemaakt ; alle gassen, het laatst de waterstof en het helium, zijn dientengevolge als lagen vloeistof, duidelijk afgescheiden van den damp, verkregen.

Om de temperatuur zoover te doen dalen, als bij deze onderzoekingen noodig was, kan men verschillende middelen bezigen.

Vooreerst kan men een vloeistof laten verdampen. Haaide verdampingswarmte (§ 274) dan aan de vloeistof moet worden onttrokken, daalt haar temperatuur, 011 dit gaat zoover tot het maximum van spanning van den damp gelijk geworden is aan den druk waaraan de stof is onderworpen. /oo zou men b.v. door water te laten verdampen en den damp snel weg te zuigen, zoodat de druk niet boven 6 mm kwik steeg, kunnen bewerken dat het water tot 4° afkoelde.

Beschikt men nu over een temperatuur T waarbij een zeker gas door drukverhooging vloeibaar kan worden gemaakt, dan kan men van de verdamping der daardoor verkregen vloeistof gebruik maken om een lager tempera1 uur / te bereiken, en wel kan men het zoo inrichten dat men altijd door met dezelfde hoeveelheid gas werkt. Men \ erdicht nl. met een perspomp het gas in een op de tom-

jm