is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook gelukt, liet helium onder een druk van ongeveer 1 cm kwik te laten verdampen; daarmee is de laagste ooit bereikte temperatuur, nabij 3° absoluut, verkregen.

I)e mogelijkheid deze uiterst lage temperaturen voort te brengen is vooral daarom van gewicht omdat men, door allerlei nutuuren scheikundige verschijnselen bjj zoo ver gedreven afkoeling te onderzoeken, zeer belangrijke uitkomsten kan verkrijgen.

"\\ ij kunnen bjj de bijzonderheden der hier in het kort geschetste proeven niet stilstaan. Met een enkel woord moeten wij echter melding maken van de racuumglazen van De war die het mogelijk maken vloeistoffen op zeer doeltreffende wijze tegen

warmtetoevoer van buiten te beschutten. Deze jreheel uit srlas

Ö

bestuande toestellen hebben een dubbelen wand, en de tusschen-

ruimte is zoo goed als luchtledig, zoodat de warmtegeleiding door

de lucht is opgeheven. De warmte moet dus een langen weg door

het glas afleggen om tot de vloeistof in het vat door te drin<*en

ö *

Ook moet er op worden gewezen dat het in het algemeen gesproken niet evenveel moeite kost om de temperatuur telkens met eenzelfde aantal graden, niuar wel om de ubsolute temperatuur telkens in dezelfde verhouding te doen dalen. Gaat men b.v. van het vriespunt van wuter, 273° absoluut, uit en gelukt het door achtereenvolgende stappen te komen tot 136°, 6m°, 34°, 17 enz., dun zijn die stappen als gelijkwaardig te beschouwen. Hierdoor wordt de otibereikbctitrheiil run het absolute nulpunt in het licht gesteld. Een lichaam tot dat nulpunt af te koelen zou trouwens willen zeggen er alle molekulaire beweging aan te ontnemen, en dit is onmogelijk.

\ ermelden wij eindelijk nog dat men menigmaal door de verdamping van een vloeistof onder lagen druk de temperatuur tot het vriespunt kan doen dalen, zoodat een vaste phase te voorschijn komt. Dit gelukt zelfs bij de waterstof, waarvan het vriespunt — is. ]5jj koolzuur wordt het vriespunt bereikt nog voor de druk tot 1 atmospheer is verlaagd.

§ 282. Theorie van van der Waals. Wij hebben bij de bespreking van de kinetische theorie der gassen (§ 220) aangenomen dat de molekulen elkaar niet merkbaar aantrekken en dat zij zeer klein zijn in vergelijking met de tusschenruimten. ITet is echter duidelijk dat bij samen-

jk