is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat mot oen druk op liet oppervlak van ongeveer 10000 atm. en dus voor een cm- van het oppervlak ten naaste bij met een gewicht van 10000 kg. Men moet zich voorstellen dat in een vloeistof als aether van 0 ongeveer het derde gedeelte van de geheele ruimte werkelijk door de molekulen wordt ingenomen; in lucht bij 0° en 7G0 mm

druk is dit met niet meer dan van het geheele volume

het geval.

Van de grootte1 der gasdeeltjes hangt, zooals reeds vroeger werd opgemerkt, ook de lengte van den weg af, dien een molekuul, zonder tegen een ander te botsen, kan doorloopon. Uit metingen over diffusie, warmtegeleiding en inwendige wrijving kan dus ook iets over de uitgebreidheid van de molekulen worden gevonden. Nader onderzoek leert dat het 't gezamenlijk oppervlak der molekulen van een gas is, dat men op deze wijze kan loeren kennen.

Is echter van oen aantal even groote bollen hot gezamenlijke volume en het totale oppervlak bekend, dan kan men door een eenvoudige berekening hot aantal van die lichamen en de grootte van elk bepalen. Deze berekening op de gasmolokulen toepassende, komt men tot do volgende schattingen. Voor liet aantal molekulen in 1 cm3 lucht bij O en 7(i cm een getal van 20 cijfers; voor don gemiddelden afstand van tweo op elkaar volgende molekulen 25 X cmi voor

de dikte van de molekulen ongeveer ' van deze lengte en

eindelijk voor de massa van een atoom waterstof 10~24 gram.

§ 283. Vrije energie van een vloeistofoppervlak. De aantrekkende krachten tusschen de molekulen, die in de theorie van van dek Waals zulk een voorname rol spelen, hebben ook in vele gevallen een invloed op den rorm van een vloeistofmassa. Hoe het daarmee gesteld is kan men uit de theorie der vrije energie ($ 247) afleiden.

Wanneer een deeltje dat zich eerst aan het oppervlak van een vloeistof bevindt, langs een of andere lijn L (Fig. 227) naar binnen verplaatst wordt, zal het, zoo lang het nog in de grenslaag <S' S' is, een kracht naar binnen ondervinden, die een positieven

jjfc