is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook lichamen, zooals lijm, die in 't geheel geen poriën vertoonen, kunnen water opnemen, waarhij zij menigmaal aanmerkelijk opzwellen; de watermoleknlen vin Jen hier een plaats tusschen die van het vaste lichaam en vormen daarmee een nieuw homogeen lichaam. lïjj deze imbihitir kunnen in het water opgeloste stoffen mee worden opgenomen.

Zoodra nu een vaste wand die het vermogen tot imbibitie heeft, twee vloeistoffen van elkaar scheidt, kunnen deze zich, door den wand heen, met elkaar vermengen [osmose). Daarbij worden dikwijls de verschillende bestanddeelen in zeer ongeljjke mate doorgelaten. Een stuk perkamentpapier b.v., dat aan de eene zijde met zuiver water en aan de andere niet een oplossing in aanraking is, laat sommige opgeloste stoffen (krist/i! loïden), b.v. zouten, door, maar verspert den toegang min of' meer aan andere (colloïden), b.v. aan eiwit. Men kan daarvan gebruik maken om de eerstgenoemde zelfstandigheden van de laatste te scheiden. een bewerking, waaraan men den naam van di/ili/se geeft.

Ook tusschen de snelheden waarmee een opgeloste stof en het oplossingsmiddel zelf door een wand gaan, bestaat dikwijls een groot verschil.

§ 294. Osmotische druk. Als dit onderscheid zoo ver gaat dat de opgeloste stof in 't geheel niet doorgelaten wordt, zullen wjj van een lialfdoordringbaren wand spreken. Men heeft dien o. a. verwezenlijkt door een potje van poreus aardewerk, dat vooraf, door verwijdering van de lucht uit de poriën, goed met water gedrenkt was, te plaatsen in een oplossing van geel bloedloogzout, terwijl het gevuld was met een oplossing van kopersulfaat. Kik kanaaltje wordt dan afgesloten door een klein tusschenschot van ferrocvaankoper en dit is het dat de bovengenoemde eigenschap heeft.

In de opening van het aldus toebereide potje wordt nu een verticale en aan het boveneinde open glazen buis waterdicht bevestigd, zoodat een hoog vat ontstaat, waarvan het potje het benedenste gedeelte uitmaakt. Omringt men vervolgens het potje met zuiver water en vult men het met een oplossing van deze of' gene stof', b.v. van rietsuiker, dan bljjkt het dat, terwijl de suiker niet naar buiten kan gaan, het water naar binnen wordt gedreven. De vloeistof stijgt nl. in de buis omhoog, maar daar-

.31

ffy1/