is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\eihitting met stikstof verbindt. Dit overblijvende gas bleek een nieuw element te zijn en werd argon genoemd.

Nog andere nieuwe elementen werden door hen in de atmosfeer aangetoond, n.1. neon, xenon, krypton, helium, enz.

Bijna elk gas kan vloeibaar gemaakt worden, tot zelfs waterstof toe. Voor elk gas echter is een bijzondere temperatuur, boven dewelke niet v,.°eibaar kan zijn; hierbij behoort een bepaalde druk, die er op moet uitgeoefend worden. Deze temperatuur en deze druk heeten de kntische temperatuur en de kritische druk. Deze is bijv. voor kooluioxyde t .51° en <5 atmosfeeren.

Verbindingen van stikstof en zuurstof.

De stikstof verbindt zich in 5 verhoudingen niet de zuurstof:

Stikstofoxydule N.,0 28 gew. d. N. op 10 gew. d. O.

Stikstofoxvde N() 28 gew. d. N. op 32 gew. d. O.

Stikstoftrioxyde N,()., 28 gew. d. N. op -18 gew. d. O.

Stikstofperoxyde ) NÓ,

en stikstoftetroxyde s N,Ö, gew' <)p ,54 Sew" d- °-

Stikstofpentoxyde X.O- 28 gew. d. N. op 80 gew. d. O.

Dit is een goed voorbeeld van de wet der multiple proporties. Oxyden, the met water verbonden een zuur geven, of die uit een zuur ontstaan door wateronttrekking, heeten zuurvormende oxvden of zuuranhydriden.

Voorbeelden:

NA+Ï|-'! !=?tHN°:. (Salpeterzuur); N,0,+H,( )=2HN(), (Salpeterigzuur); COj+HjO—HXOjj (Koolzuur); S03+H20=H,804 (Zwavelzuur).

\an alle niet-metalen (behalve van H en Fl) kent men zuurvormende oxyden; ook van sommige metalen.

Daarentegen bezit ieder metaal minstens een basisch oxyde. Basische oxyden geven met een zuur water en een zout:

Na.,0 r 2 H( '1 = 2 NaCl + II,O; CaO + HaS04 = CaS04 + H.,0.

Basische oxyden verbinden zich met water tot basische hi/droxt/den of bases:

Na,0 + H20 = 2 NaOH; CaO + H,0 = Ca(0H)2.

Oplosbare zuren reageeren zuur (maken blauw lakmoes rood); oplosbare bases reageeren alkalisch (maken rood lakmoes blauw). Zouten gevormd uit de verbinding van een sterke basis en een sterk zuur, reageeren neutraal; is echter de basis zwak en 't zuur sterk, dan reageert t zout zuur; in 't omgekeerde geval alkalisch.