is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ntikstofoxydule, N,0.

Dit oxyde ontstaat door verhitting van amnioniuinnitraat: NH, . NOs = N.,0 + 2 H,().

Bij inademing veroorzaakt dit gasvormig oxyd een bedwelmend gevoel, vandaar den naam lachgas.

Stikstofoxyde, NO, ontstaat, wanneer men koper met salpeterzuur verwarmt, volgens de vergelijkingen:

3 Cu + 2 HNOg = 3 CuO + H,0 + 2 NO 3 CuO + (» HNO:i = 3 Cu(NO:l), + 3 H,0.

Zoolang er nog lucht in de kolf is, wordt liet gas NO bruin gekleurd, doordat het zich met zuurstof verbindt tot NO.,. Vangt men het kleurlooze gas NO boven water op en stelt men het daarna aan de lucht bloot, dan vormt zich ook het bruine NO.,.

Stikstoftrioxijde N,0, of salpeterigzuuranhydrid ontstaat uit NO, met weinig water:

4 N04 + H.,0 = 2 HNO., + N,0:1.

Met meer water ontstaat salpeterzuur en sali>eterigzuur: 4 NO,, + 2 H20 - 2 HNO, + 2 HNO,,.

Salpeterigzuur is onbestendig, maar de zouten, nitrieten genoemd, zijn wel bestendig. Deze nitrieten kunnen aldus ontstaan:

HNO, + K( )H - KNO, + H,0, of N„0., + 2 KOH = 2 KN()] + H,(), of door verhitting van nitraten: KNO.. = KNO, + O.

In den bodem kunnen zoo nitrieten ontstaan door inwerking van zuurstof (overgedragen door bacteriën) op NH.,.

Nitrieten in drinkwater maken dit ongezond. Men kan nitrieten altijd aantoonen door toevoegen van H,SO,, joodkalium en stijfsel:

KNO, + KJ + H„SO, - HN(), + HJ + K.SO,

HN()2 + HJ = H,,() " + NO + J."

Dit jodium maakt de stijfsel blauw.

Stikttofpero.i l/de, NO,, ontstaat door verhitting van loodnitraat, kopernitraat, kwiknitraat: Pb(NOH), = PbO + 2 NO, + O. Dit is dus dezelfde ontleding als van HNO...

Ammoniak, NH..

Dit lichaam ontstaat bij verrotting in den grond of bij droge distillatie van stikstoflioudende organische stoffen. Droge distillatie is

2*