is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lossingen van hunne zouten H.,S te leiden; dit zijn de sulfiden, die onoplosbaar zijn in verdunde zuren ai in icater, als de sulfiden van Cu, Pb, Bi, Cd, Hg, Ag, As, Sb, Sn. Au en Pt; bijv.:

CuSO, + H2S = CuS + II2SO,.

II. V an andere metalen zijn de sulfiden wel oplosbaar in verdund) zuren, maar niet in water; van deze metalen ontstaan de sulfiden door bij de oplossing hunner zouten niet alleen H2S te voegen, maar tevens een oplosbare basis 0111 't vrijkomende zuur te neutraliseeren. Voor deze basis kan men gebruiken KOH, NaOH of NH,OH. (De laatste wordt in den regel gebruikt.) Maar deze basis met H.,S geeft:

2 NH.OH + II2S = (NH,)f S + H20.

Daarom worden de sulfiden dezer metalen in den regel verkregen door bij de oplossing hunner zouten ammoniuinsulfide, (NH,).,S, te voegen: hiertoe behooren de metalen: Zn, Mn, Fe, Co, Ni, 011 Al en Cr, welke laatste twee echter op deze wijze hunne hydroxyden doen ontstaan: bijv.:

FeSO, + (NH,)„S = FeS + (NH,).,SO, :

A1.,(S0,)., + 3 (NI I ,),S + 3 H.,0 Al,(OIl),; + 3 (NH1).,S01 + 3 H,S.

III. Ook zijn er metalen, waarvan de sulfiden zelfs in wateroplosbaar zijn; dit zijn de metalen Iv, Na, Ca. Sr, Ba, Mg.

De sulfiden van de 5 laatste metalen der eerste groep vormen met natrium-, kalium- of annnoniumsulfide oplosbare verbindingen, zoogenaamde sulfozouten:

As,S, + 3 KsS = 2 K,AsS„

SbjS., + 3 Na2S = 2 Na:lSbS.,,

SnSa + (NH,}2 =(NU,)2SuS;..

Zwavelkoolstof, CS.,.

Dit lichaam ontstaat, zoo men zwaveldamp leidt over gloeiende kool. Het is een onaangenaam riekende vloeistof. Zwavelkoolstof is een zeer goed oplosmiddel voor vetten, oliën, gelen phosphor. enz.

De vloeistof kookt reeds bij -17J en haar dampen zijn zeer licht brandbaar, waarbij C02 en S02 ontstaan.

CS., geeft met K2S verbonden kaliumsulfo-carbonaat, K.,CS;, evenals C02 + K20= KsCOs.

Silicium.

Dit element komt 11a zuurstof het meest voor, echter niet in vrijen toestand, maar als kiezelzuur en kiezel/ure zouten (silicaten), welke de meeste gesteenten uitmaken.