is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Phosphonvaterstof.

Een van de voornaamste

verbindingen van phosphor en waterstof is

PHS. Dit lichaam wordt verkregen dooi gelen phosphor te koken in een oplossing van KOH, waarbij tevens onderphosphorigzuur, H.,P02r ontstaat.

PH:1 is een gas, «lat aan de

lucht ontvlamt. Men moet dus uit het toestel alle lucht eerst door waterstof verdreven hebben, vóór men de oplossing gaat verwarmen. Elke gasbel van PH,, die men boven water in de lucht laat komen, ontvlamt vanzelf, terwijl ringvormige nevels omhoog stijgen.

Verbindingen van phosphor met zwavel en do halogenen.

Phosphor verbindt zich onder vuurversehijnselen met zwavel en de halogenen.

De verbindingen met zwavel komen overeen met de oxyden, namelijk l'.^i en 1'jS-.

Ook de verbindingen mot de halogenen komen overeen met deze veranderlijke valentie, bijv.:

PCI; en PCI, of PBr , en PBr5.

Bij hoogere temperaturen ontleden de moleculen PCI-, zich in moleculen PCI, en Cl,, tlio zich bij verlaging van temperatuur ook weer vereenigen. Een dergelijk verschijnsel noemt men dissociatie.

Arseiiikuni.

Arsenikum behoort, wat zijne physische eigenschappen betreft, tot de metalen; uit scheikundig oogpunt evenwel komt het't meest met phosphor overeen.